Případové studieČína, nebo Velká Británie?

Škola: Základní škola (Česko)
Aktivita: Indie, nebo Velká Británie?

Již 18 let učím na menší základní škole, která se nachází se v sociálně vyloučené lokalitě. Tuto školu navštěvuje 170 dětí různého etnika (české, romské, vietnamské, ukrajinské) a dětí ze smíšených párů, jejichž otcové zpravidla pocházejí ze zahraničí a matky jsou Češky. V jedné budově se tak potkávají různé světy, úhly pohledu, zvyklosti i problémy.

Žáci 8. ročníku, který jsem si pro hodnotící aktivitu vybrala, se s tématy GRV setkali již dříve, proto jsou zvyklí diskutovat a pracovat ve skupinách.

Úvodní zjišťování

Zvolená aktivita Čína, nebo Velká Británie? (varianta aktivity Indie, nebo Velká Británie?) se váže k probíraným tématům multikulturní výchovy. Proto mne zajímalo, zda se při aktivitě projeví zažité předsudky žáků vůči lidem a místům ve vzdálených zemích a jak se do ní promítnou jejich vědomosti z předchozích hodin. Rovněž jsem si chtěla vyzkoušet, co takové ověřování postojů obnáší.

Úvodnímu zjišťování bylo přítomno všech 13 žáků. Toto ověřování proběhlo v lednu. Před jeho začátkem jsme si v úvodní hodině vysvětlili pojmy týkající se globalizace. Další hodinu měli žáci vyhledat na mapě Velkou Británii a Čínu. Zatímco Velkou Británii našli okamžitě, s Čínou měli problém, správně ji ale hledali v Asii. Cílem bylo ujasnit si, kde se obě země nachází, a zjistit, jaké představy mají žáci o daných regionech (přestože jsou země od sebe tak vzdálené, mohou mít něco společného).

Žáky jsem pak rozdělila do tří pracovních skupin. Každá skupina dostala různou sadu fotografií, které zobrazovaly místa z Velké Británie nebo Číny. Dále jsem rozdala záznamové archy a papír formátu A2 s Vennovými diagramy. Kruhy byly nadepsány Čína a Velká Británie a průnik kruhů Obě země. Žáci ve skupinách přiřazovali fotografie. Poté následovala diskuze. Pokud s  rozdělením fotografií někdo nesouhlasil, mohl je s odůvodněním přesunout jinam.

Žáci se rozhodovali logicky a uvědomovali si, že v případě Číny je nutné vědět, o jakou oblast se jedná, protože věděli, že rozloha této země je obrovská stejně jako vyspělost jejích oblastí. Z odpovědí žáků bylo patrné, kterou kulturu považují za klasicky evropskou a kterou za typicky čínskou. Brali také v úvahu fakt, že Británie a Čína jsou provázány obchodem (elektronika se může vyrábět v Číně, ale využívat ji mohou i v Británii). Dále se shodli na tom, že Číňané jedí rýži a psí maso, jídlo se podává v miskách. Fotografii s psím masem požadovali otočit, považovali ji za nechutnou. Když jsem je vybídla, aby otočili i fotografii znázorňující hovězí a vepřové, oponovali, že to je něco jiného. Shodli se také na tom, že vězení je všude na světě, ale v Číně se o vězně hůř starají. Fotbal, uniformy a McDonald´s přiřadili spíše k Velké Británii. Jeden žák ale tvrdil, že v Číně mají také svou fotbalovou ligu, ale anglický fotbal je pro nás známější. Stejný případ se odehrál u uniforem. Převládl názor, že ve Velké Británii nosí děti do školy uniformy. Jeden z žáků opět oponoval, že uniformy zobrazené na fotografii jsou typicky čínské. Mohou se tedy nosit v obou zemích.

Diskuze nad fotografiemi byla velmi racionální a umírněná, dokud jedna studentka nepřesunula fotografii McDonald´s z Velké Británie do průniku, který byl společný pro obě země. Podle jejího názoru může být McDonald´s všude na světě, tedy i v Číně. To rozhořčilo spolužačku podílející se na původním rozestavění fotografií, oponovala, že v Číně jsou lidé hubení, jedí tam totiž jen rýži a kočky. Podle mých předpokladů se objevily stereotypy týkající se psího masa, které bylo s opovrhováním přiřazeno do Číny. Z dalších diskuzí a následujících hodin vyznívalo, že v Číně se téměř nic jiného nejí.

Za klíčový výstup považuji to, že aktivita ověřila určité povědomí žáků o propojenosti světa. Přesto však zastávají jisté kulturní stereotypy – konzervativní školství v Anglii spojené se školními uniformami, tlustí lidé konzumující jídlo ve fastfoodech, zatímco Čínu si kulturně idealizují jako zemi s barevnými až přeplácanými ulicemi, kde se jí pouze rýže a tradiční jídlo. Je nutné umožnit žákům pochopit celý kontext, rozmanitost obou zemí – žáci toho hodně vědí, jen nejsou schopni tyto znalosti dávat do souvislostí, vnímat globálně. Propojení daných skutečností, nabourání zjednodušeného vidění světa, diskuze o každodenním životě lidí v různých částech světa je mým dalším cílem.

Výuka

Ve výuce jsme dále pokračovali v tématech jako rasismus, předsudky, mezilidské vztahy atd. Často jsme se na uváděných příkladech vraceli k fotografiím z úvodní aktivity.

Postoje, zejména předsudky žáků vůči různým národnostem a etnickým skupinám jsem ověřovala i v průběhu výuky. Oblíbila jsem si aktivitu, která spočívá v tom, že žákům rozdám tři zprávy. Jedna popisuje, jak „někdo“ vrátil nalezené peníze, druhá, jak „někdo“ spadl z lešení při stavbě a třetí, jak byl „někdo“ odsouzen za kuplířství, podvody a další nezákonné činnosti. Ve všech třech zprávách chybí, odkud dotyčný pochází a jaké je národnosti. Úkolem žáků je zjistit to. Většinou mezi žáky převáží přesvědčení, že peníze vrátili Němci nebo Italové (které považují za čestné), z lešení spadl Ukrajinec nebo Slovák (ti na stavbách v České republice hodně pracují) a kuplířem je Rom (ti jsou často spojováni s kriminální činností). Pokaždé nastane velké překvapení, když jim pak odhalím, že podle článků peníze vrátili Češi, z lešení spadl Polák a kuplířem je Němec.

Závěrečné zjišťování

Závěrečné zjišťování proběhlo v květnu. Měla jsem tedy poměrně dlouhou dobu na začlenění všech plánovaných témat, která mohla mít vliv na posun postojů žáků..

Žáky jsem opět rozdělila do skupin a každé dala jinou sadu fotografií, než se kterou jsem pracovala během prvního ověřování. Nadšení už však nebylo takové jako při úvodním zjišťování. Žákům totiž nebylo moc jasné, proč aktivitu dělají znovu. Namítali, že mohli alespoň pracovat s jinými fotografiemi. Obrázky jsem ale neměnila záměrně, aby bylo možné lépe posoudit, zda došlo k nějakému posunu.. U žáků sice přetrvává představa, že jídlo v miskách je typické pro Čínu, zatímco však některé fotografie v prvním ověřování přiřazovali automaticky k  zemi, pro niž jsou „typické“, nyní ve většině případů připouštěli, že fotografie může pocházet z obou zemí.

Fotografie

Úvodní zjišťování

Závěrečné zjišťování

Země

Komentář

Země

Komentář

1. Školní uniformy

Velká Británie (2x).

Ve Velké Británii musí nosit žáci školní uniformy.

Ve Velké Británii nosí uniformy do školy.

V obou zemích.

Nosí se jak v Číně, tak ve VB.

2. Traktor

V obou zemích.

I v Číně i ve Velké Británii mohou lidé pěstovat plodiny pomocí strojů (traktorů).

V obou zemích.

Mohou je používat v Číně i ve VB.

 

3. Jídlo v miskách

Čína (2x).

Na obrázku jsou tradiční čínská jídla (rýže, fazolky, krevety, nudle).

Číňané pojídají jídlo z misek.

 

 

4. Vězení

Čína.

V Číně jsou vězeňské místnosti pro více vězňů.

 

 

5. Vězení chodba

Velká Británie (2x).

Lepší podmínky pro vězně.

V Anglii mají oddělené cely.

 

 

6. Skleník

Velká Británie.

V Číně mají lepší podmínky pro pěstování, ale v Anglii ne, takže používají skleníky.

Ve Velké Británii.

V Číně se nepoužívá, nemají ho zapotřebí, mají tam teplo.

 

7. Čínská ulice

Čína.

Na fotu je čínská kultura – hodně světel, přeplácanost, hodně ozdob – typické pro Čínu.

V obou zemích.

Typická pro Čínu kvůli výzdobě, ale může to být čínská čtvrť ve VB, je hodně čínských komunit ve velkých městech a jiných zemích.

 

8. McDonald´s

Velká Británie.

Rychlá občerstvení jsou typická pro Anglii a Ameriku a vznikala hlavně tam.

V obou zemích.

Může být všude.

9. Památka (kostel)

Velká Británie.

Je postavena v evropském stylu.

Ve Velké Británii.

Je to křesťanský svatostánek, v Číně být nemůže, protože tam není křesťanství.

10. Televize

V obou zemích.

Značka může být anglická, ale vyrobeno to mohlo být v Číně.

V obou zemích.

V Číně se vyrábí, ale mají třeba evropskou značku.

11. Počítač

V obou zemích.

Stejný důvod jako u televize.

V obou zemích.

V Číně se vyrábí, ale mají třeba evropskou značku.

12. Doprava (dopravní zácpa)

V obou zemích.

V Číně i Anglii je velká doprava.

V obou zemích.

V obou zemích je hustší provoz a více lidí.

13. Psi (určení k jídlu)

V Číně.

V Číně jedí psí maso.

V Číně.

Ve VB je berou jako mazlíčky a v Číně je i jedí.

14. Stará babička (typické čínské vzezření – tradiční oděv)

V Číně.

Barva pleti, mandlovité oči.

Čína.

Podle vzhledu, mandlovité oči, tradiční oblečení.

15. Jatka (vepřové maso)

V obou zemích.

Všechny země potřebují maso.

Spíše ve Velké Británii.

Nepanovala ve skupině shoda, může se jíst všude, ale přesto spíše VB.

16. Třídění odpadu

V obou zemích.

Celosvětová záležitost.

V obou zemích.

Třídí se všude.

17. Thatcherová

Velká Británie.

Slavná anglická politička.

Velká Británie.

Politička.

18. Fotbal

Velká Británie.

Anglický fotbal je celosvětově známý.

V obou zemích.

Hraje se v Číně i ve VB.

Dále například jasně odhalili britskou političku Margaret Thatcherovou, ale už neuvažovali, jakou mohla mít souvislost s Čínou (např. že ji mohla navštívit). Žáci neodhlédli od odpovědi na otázku „Kde to bylo vyfoceno?“. Jakmile viděli čínský nápis, už si další znaky na fotce neprohlíželi a neuvažovali o nich.

Neměli po celou dobu aktivity problém vyjádřit volbu, ale měli občas problém ji zdůvodnit („Na obrázku je Číňanka.“ – „Jak to poznáte? Vzhled? Je zde více znaků? Dokážete je pojmenovat?“ – „Oči, šátek a tak…“). Překvapili mě také odpovědi u obrázku skleníku nebo baziliky.

Shrnutí

Ačkoliv jsou žáci už schopni připustit, že po celém světě mohou být čínské čtvrti, jsou stále přesvědčeni, že křesťanská stavba stát v Číně nemůže. Stejně zjednodušené byly argumenty v případě skleníku. Chci se proto ještě více zaměřit na ucelenost a propojenost vzájemných souvislostí a zlepšit tak vnímání žáků.

Fotografie

Dokumenty