Případové studieMediální zprávy

Škola: Obchodní akademie a gymnázium (Česko)
Aktivita: Mediální zprávy

K realizaci jsem vybrala 4. ročník (24 žáků) střední školy, na které působím již pět let jako učitelka českého jazyka a základů společenských věd.

Úvodní zjišťování

Aktivitu Mediální zprávy jsem realizovala v lednu 2015 za účasti 22 žáků. Některé zprávy v původní aktivitě jsem aktualizovala a doplnila jsem ji o další činnosti. V závěrečném zjišťování jsem uvedla i konkrétní počet odpovědí vztahující se ke zvolené lokalitě, jelikož pouhé uvedení celkového počtu bodů nezachycovalo odlišné pojímání jednotlivých kontinentů. Dále jsem body přepočítala vzhledem k počtu žáků ve skupině, protože počet žáků během prvního a druhého ověření nebyl stejný.

Hodinu jsem zahájila otázkou: Odkud se dozvídáte informace o tom, co se děje ve světě? Nejčastěji zaznělo slovo internet (např. novinky.cz, seznam.cz, aktualne.cz). Dále žáci uváděli tisk (v papírové podobě), ale televizní zprávy nebyly vůbec zmiňovány. Informace si žáci dále neověřují, nehledají další zdroj, cizojazyčné zahraniční zpravodajství nesledují vůbec.

Dalším úkolem bylo umístit do připravené politické mapy světa lepicí štítky (žluté – negativní zprávy, zelené – pozitivní zprávy) na místa, o nichž se studenti v poslední době něco dozvěděli. Na žádost jedné studentky byly nakonec přidány ještě růžové štítky jako zprávy neutrální. Výsledná podoba mapy odrážela současnou politickou situaci, kdy nejčastěji volenou lokalitou byla Ukrajina a Rusko, dále oblasti jako například Afghánistán, Irák, Írán, Sýrie, Egypt. Na závěr měli ještě žáci příležitost nalepovat lístečky na místa, o nichž by se chtěli něco dozvědět nebo je navštívit. Zde byly nejčastěji zastoupeny evropské destinace, New York, Austrálie nebo Nový Zéland.

Následně jsem postupovala podle původního zadání aktivity. Žáci obdrželi záznamové archy a bez potíží je vyplnili.

Výběr ze zapsaných komentářů

1. Zpráva

 • Rusko – vývoz surovin (ropa) – Asie
 • ekonomický růst – Evropa
 • Čína bohatá na suroviny, nejvíce rostoucí ekonomika – Asie
 • růst ekonomiky 5 % se mi zdá na Čínu moc nízký, proto jsem zvolila Ameriku

2. Zpráva

 • vyčíslení hodnoty jejího majetku je v librách, studovala v Londýně – Evropa
 • oblečení, které navrhla, chce propagovat na kontinentu, kde mají lidé o kvalitní návrhy zájem – Evropa

3. Zpráva

 • Severní Amerika je spojována s vraždami, nebezpečím
 • vysoká kriminalita, skupiny gangů – Jižní Amerika
 • ve zprávách jsou informace myslím z Turecka (nebo někde tam), je hodně mrtvých, četl jsem to také na Facebooku – Evropa

4. Zpráva

 

 • služby jsou v Africe nedostatečné, ženy jsou pod nadvládou mužů
 • náboženství islám – nadřazenost mužů – Asie
 • muži jsou tyrani, chtějí se cítit jako páni domu, chtějí ukázat ženám, že mají sílu – Evropa

5. Zpráva

 • špatná úroveň vzdělání, chybí základní schopnosti (čtení a psaní) – Afrika
 • myslím si, že i když se to nezdá, i v Evropě je mnoho negramotných

6. Zpráva

 • jedná se o evropské automobilové značky
 • Čína je velký výrobce automobilů – Asie

7. Zpráva

 

 • skládky odpadu, chudoba, bez vody a elektřiny – Afrika
 • Rusko – viděl jsem dokument – Asie/Evropa
 • Rusko a Indie – mám pocit, že tyto země jsou rozděleny na velmi bohaté a velmi chudé – Asie

8. Zpráva

 • finanční podpora, investice do hotelů – Evropa
 • hodně lidí sem cestuje, je to oblíbené místo pro dovolenou – Afrika

Očekávala jsem, že žáci více zúročí vědomosti z témat již diskutovaných v minulosti (např. chudoba, vzdělávání, fair trade, rozvojová spolupráce, gender), avšak probranou látku propojili se svými komentáři zřídka.

Výuka

Mým cílem bylo, aby žáci kriticky uvažovali o získaných informacích, umí posoudit jejich hodnověrnost a vyžadovali další doplnění.

Chtěla jsem, aby žáci vnímali rozmanitě různá místa, země, kontinenty (tzn. například  aby nevnímali Evropu a Severní Ameriku jako kontinenty s absencí jakýchkoliv problémů a Afriku, Asii, Jižní Ameriku jako místa, s nimiž jsou spojeny výhradně negativní společenské jevy).

Do výuky jsem zařadila lekce:

 • Co víme o kontinentech (variace na aktivitu Co můžeme vidět v Africe?).
 • Sólokachna (dostupná na portálu Respekt nebolí; www.respektneboli.eu).
 • Co se píše o…? (cílem bylo získat přehled o tom, jak o světě informují tištěná média v určitém časovém období /četnost, typ zpráv/).
 • Studenti hledali v jednotlivých regionech výtvarníky/výtvarnice, spisovatele/spisovatelky, hudební skupiny, zpěváky/zpěvačky, herce/herečky, doplňovali informace týkající se HDI (Human Development Index) a GGI (Gender Gap Index), GNH (Gross National Hapiness), pracovali s informacemi na webových stránkách www.freedomhouse.org, www. worldmapper.org.  

 

Ve výuce se neobjevily žádné zásadní problémy, pouze při práci s deníky a týdeníky skupinka, která hledala zprávy týkající se Afriky, nenašla téměř žádné, proto mohla využít i internet, kde se však aktuální informace o Africe také vyskytovaly jen sporadicky.

Příště bych do výuky zařadila ještě nějakou aktivitu, v níž bych se detailněji soustředila na rozbor konkrétních zpráv (odkud zpráva je, cíl sdělení, komu je určena, jaké informace jim ve zprávě chybí apod.). Dále bychom mohli pracovat s tím, jak je jedna stejná událost prezentována různými informačními zdroji.

Závěrečné zjišťování

Závěrečné zjišťování proběhlo v dubnu 2015, kvůli přijímacím zkouškám se však zúčastnil menší počet žáků. Odpovědi na úvodní otázku byly téměř shodné s odpověďmi z úvodního zjišťování. Na práci se slepou mapou měla opět vliv aktuální politická situace. Pozitivní zprávy se týkaly zejména ekonomiky, sportu, společenského života, objevů. Negativní souvisely s válkou na Ukrajině, bouří v Sydney, potopení lodi s uprchlíky apod. Změna nastala v oblasti míst, o nichž by se žáci chtěli dozvědět více. Kromě lokalit uváděných při prvním ověření se začala objevovat místa, jež souvisela s jejich skupinovou prací ve výuce (např. nově byla zastoupena místa z Jižní Ameriky). Důvodem výběru bylo nově získání informací v rámci některé události vztahující se k danému místu.

Záznamový arch žáci opět vyplnili bez potíží. Na rozdíl od prvního zjišťování měli možnost své odpovědi nejen porovnat, ale zároveň se dozvěděli názvy kontinentů, odkud zprávy skutečně pochází. Žáci byli překvapení, pro ilustraci uvádím některé z komentářů: „Nechápu to, někdo se zaměřil na Evropu ve zlém. O Evropě se většinou dozvídáme jen to dobré. Je to přehozené, abychom se nad zprávami více zamysleli.“

Výběr ze zapsaných komentářů

V závěrečném zjišťování se vyskytovala často stejná zdůvodnění jako u prvního setkání s touto aktivitou, proto jsem vybrala jen několik ukázek. Jedná se o nově zmíněné komentáře, příp. komentáře, u nichž došlo k nějakému posunu.

1. Zpráva

 • nízký růst ekonomiky – Afrika

2. Zpráva

 

3. Zpráva

 • v Afghánistánu jsou teď velké nepokoje, vraždy – Asie
 • mám spojeno s vraždami – Severní Amerika
 • 600 vražd na 100 000 obyvatel – Jižní Amerika

4. Zpráva

 

 • špatné zacházení se ženami, špatná finanční situace, nedostatečně specializované služby – Afrika
 • o násilí se vůbec nemluví, z mého pohledu slyším o násilí jen z Evropy

5. Zpráva

 • v Etiopii nebo v dalších chudých zemích nemají jídlo, pití, kde bydlet – Afrika

6. Zpráva

 • Čína – snaží se nalákat investory a veškeré automobilové giganty – Asie

7. Zpráva

 

 • Rusko – viděla jsem o těch dětech dokument – Asie/Evropa

8. Zpráva

 • je tam teplo, turistická zóna – Afrika
 • je velmi vyspělá v technice, lidi to bude více zajímat – Asie

Ačkoliv k velkému posunu nedošlo, přínosem bylo, že ve všech záznamových arších (na rozdíl od úvodního zjišťování) se žáci vyjadřovali ke všem zprávám, přestaly se objevovat odpovědi typu nevím, neumím se vyjádřit. V komentářích byly více zmiňovány konkrétní lokality, které se zprávou souvisely, což bylo mnohdy výsledkem skupinové práce s tiskem (např. žáci ze skupinky vyhledávající zprávy z Jižní Ameriky ve svých komentářích ke zprávě číslo 3 využili informace o kriminalitě v Jižní Americe z jednoho z týdeníků, s nimiž jsme v mezifázi pracovali). Při závěrečném zjišťování se častěji objevovaly komentáře, při nichž byla použita 1. osoba jednotného čísla, rovněž více jsou zastoupena slovesa typu slyšel jsem, viděl jsem.

Shrnutí

Tato aktivita nabízí široké spektrum témat a pozitivně rovněž hodnotím práci se záznamovými archy (díky tomu ji zvládne i ne příliš komunikativní třída), jelikož v  hodině některé postřehy a komentáře bez písemného záznamu zaniknou, případně se ani neobjeví. Cenná je zejména možnost komentování, protože pouze zvolení určité oblasti by mohlo být v některých případech zavádějící. Také bylo pro žáky zajímavé porovnávat, jak se ke zprávám vyjadřovali před čtvrt rokem a jak zprávy komentují v současnosti, přesto bych dobu mezi prvním a druhým zjišťování ještě prodloužila.

Příště bych upravila také zprávu č. 2 (zejména odkaz na libry a studium v Londýně sváděl k jasnému zařazení do Evropy a v závěrečném zjišťování se v komentářích neobjevila téměř žádná změna).

Na aktivitu má značný vliv aktuální politická situace prezentovaná médii, proto je dobré se na všechno studentů doptávat, aby nedošlo k dezinterpretaci některých jejich tvrzení (viz kriminalita v Jižní Americe výše). Snad jediným výraznějším negativem byla skutečnost, že do společných diskuzí se zapojovali vždy stále stejní žáci.

Fotografie

Dokumenty