Případové studieJak nejlépe chránit životní prostředí

Škola: Základní škola (Česko)
Aktivita: Jak nejlépe chránit životní prostředí?

Základní škola (asi 440 žáků), ve které vyučuji přírodopis, chemii, ekologická praktika a biologicko-geologická praktika, se od roku 1993 profiluje v oblasti ekologické výchovy. V roce 2012 získala mezinárodní titul Ekoškola, dlouhodobě spolupracuje se středisky ekologické výchovy, dalšími školami a organizacemi.

Pro realizaci aktivity Jak nejlépe chránit životní prostředí jsem zvolila 8. ročník.

Úvodní zjišťování

Mým cílem bylo ukázat žákům, jak mohou měnit své chování, aby méně zatěžovali životní prostředí. Rovněž jsem chtěla zjistit, nakolik budou žáci v diskuzích otevření. Očekávala jsem, že některé důležité aspekty (spojené s dopravou a spotřebou) budou považovat za méně důležité než například šetření vodou, elektřinou a recyklaci.

Úvodního zjišťování se účastnilo 11 žáků (téměř plný počet). Nejdřív mě zajímaly jejich vlastní návrhy, jak chránit životní prostředí, proto měl každý vymyslet alespoň jeden. Často se objevovalo: třídit odpadky, nevyhazovat je, neničit přírodu apod.

Na rozdíl od pokynů aktivity jsem rozdala všem žákům kartičky s jednotlivými výroky a kartičku s otázkou: Jak nejlépe chránit životní prostředí?“

Vzájemné sdělování umístění tvrzení v grafu jsem zaznamenala. Další diamant sestavovali žáci ve skupinách (někteří se přesvědčovali, někteří raději přistoupili na umístění výroku podle někoho jiného).

Nejvíce diskutovali u výroku „choďte do školy pěšky“ (nejčastějšími argumenty pro odmítnutí byla velká vzdálenost bydliště od školy /až 10 km/ i to, že rodiče stejně jedou okolo školy). Tyto žáky vozí rodiče do školy autem, jiní používají MHD, dva za příznivých podmínek jezdí na kole. Dalším bodem debaty byl výrok „založte si na zahrádce kompost“, který je nereálný hlavně pro žáky bydlící v paneláku.

Nakonec jsme ve třídě vytvořili společný diamant. Žáci reagovali vstřícně a líbilo se jim i natáčení. Jednotlivé hodnoty výroků jsem sečetla a následně vydělila počtem žáků, tak jsem získala skóre výroků a sestavila je podle pořadí. Dále jsem pracovala s výsledky celé skupiny.

Výsledný diamantový diagram celé třídy

Na prvních místech panovala poměrně jednoznačná shoda, hlavně ve výrocích o recyklaci, plýtvání vodou a elektřinou, což je vzhledem k zaměření a fungování školy pochopitelné. Teprve u dalších míst se rozproudila větší diskuze o tom, na jakou pozici má být výrok zařazen. U některých děvčat bylo vidět i rozčarování, když jejich názor na umístění výroku nebyl přijat. Jiní otevřeně sdělovali své zkušenosti.

Odpovědi žáků ukázaly, že část z nich je schopna hlouběji přemýšlet o dopadu své každodenní činnosti na životní prostředí. Hodně se diskutovalo o nakupování, které může pozitivně („…mamka nakupuje ve zdravé výživě… nakupujeme na farmářských trzích… máme svou zeleninu…), nebo negativně ovlivňovat životní prostředí („…kupuju moc věcí, které nepotřebuju, mám víc, než dokážu využít – oblečení a šperky…“). Žáci si i dokázali přiznat, co nedělají správě, co by mohli dělat jinak, a pojmenovali překážky („bydlím 8 km od školy; nakupují rodiče; potmě se bojím“), které jim „brání“ chování změnit („chodila bych pěšky, ale moc se mi nechce, a když taťka jede kolem, tak jedu s ním“).

Výuka

Cílem výuky bylo, aby se žáci zamysleli nad tím, co nakupují a jak tím ovlivňují životní prostředí (uvědomit si, že některé druhy zboží zatěžují přírodu více než jiné, a zajímat se o jejich původ a složení). Přála jsem si, aby také pochopili, co se za výrobky a potravinami skrývá, že jejich plýtváním nebo nešetrným nakládáním s nimi vyhazují nejen peníze, které za ně utratili, ale i cenné zdroje a lidskou práci.

S dětmi jsme tedy diskutovali o jejich vztahu k ochraně životního prostředí i o tom, jak svým chováním ovlivňujeme svět kolem nás (lokálně i globálně). Představili jsme si pojem trvale udržitelný rozvoj a vypočítali si svou ekologickou stopu. Konkrétně jsme se věnovali palmovému oleji (kampaň Stop palmovému oleji), prozkoumali pojem virtuální voda (ta, kterou jíme).

Závěrečné zjišťování

Závěrečného zjišťování se zúčastnil opět stejný počet žáků. Použila jsem tu samou aktivitu jako poprvé, jen s drobnou modifikací v poslední fázi. Práce při sestavování pořadí výroků šla žákům nyní rychleji. Po vytvoření společného diamantu mohli jednotliví žáci provádět úpravy v případě, že s postavením nějakého výroku nesouhlasili. Přesun museli zdůvodnit, konečné slovo však měla většina třídy. Chtěla jsem tak zpestřit činnost a více rozproudit diskuzi. To se povedlo, neboť žáci, kterým někdo další přesunul výrok na jiné místo, chtěli dotyčného přesvědčit o svém názoru. Nejvíce se manipulovalo s výroky spojenými s kompostem, nakupováním toho, co potřebují, a chozením do školy pěšky.

Protože jsem výuku orientovala především na oblast potravin a tomu, co za nimi stojí, největší posun nastal u výroku „nakupovat jídlo vypěstované místními pěstiteli“. Žáci méně preferovali „cestování letadlem“. Je možné, že si uvědomili, že každodenní doprava potravin na vzdálená místa zatěžuje životní prostředí více než jejich občasné cesty letadlem.

Díky aktivitě jsem také zjistila, že žáci nemají velký zájem o praktické záležitosti související s jejich životem. Nezajímají se o chod domácnosti (spotřeba elektřiny, vody atd.), o nakupování věcí, které sami používají, a dopravu do školy. Stále jsou však pod vlivem (finančním i názorovým) svých rodičů a dalších osob v okolí.

Diamantový diagram

Výroky

Úvodní zjišťování

Závěrečné zjišťování

 

Individuální práce

Skupinová práce

Třídní práce

Komentáře

Individuální práce

Skupinová práce

 

Celkové skóre/průměr

Celkové skóre/průměr

Celkové skóre/průměr

 

Celkové skóre/průměr

Celkové skóre/průměr

F Recyklujte vše, co můžete.                         

 97/ 8,8

36/ 9

9

Snažím se recyklovat, co můžu.

97/ 8,8

36/ 9

I Kupujte jen to, co opravdu potřebujete.

 75/ 6,8

 22/ 5,5

5

Někdy kupuji věci, které nepotřebuji

Nakupují rodiče.

57/ 5,2

18/ 4,5

C Nikdy neplýtvejte vodou.                                         

 69/ 6,2

26/ 6,5

7

Při čištění zubů mám puštěnou vodu.

 73/ 6,6

26/ 6,5

D Neplýtvejte elektřinou.                                             

 58/ 5,2

24/ 6

7

Když jsem sama, všude svítím, abych se nebála.

65/ 5,9

26/ 6,5

E Nepotřebné věci věnujte na charitu.                         

 45 / 4

18/ 4,5

5

Staré oblečení dáváme do kontejnerů nebo známým.

55/ 5

20/ 5

 

H Založte si na zahrádce kompost.                 

 45/ 4

16 / 4

5

Jak si mám udělat kompost, když nemáme zahradu?

39/ 3,5

12 / 3

G Choďte do školy pěšky.

 37/ 3,3

14/ 3,5

1

Mám to daleko x chodím pěšky.

43/ 3,9

16/4

A Nakupujte jídlo vypěstované místními pěstiteli. 

 35/ 3,1

12/ 3

3

Chodíme na farmářské trhy x nakupují rodiče.

45/ 4,1

20/ 5

B Necestujte letadlem.                                    

 35/ 3,1

12/ 3

3

Létáme na dovolenou x nelétáme.

21/ 1,9

6/1,5

               

Shrnutí

Aktivitu oceňuji především v tom, že jde o činnosti, které žáci mohou (alespoň částečně) ovlivňovat. I když výroky spojené s nakupováním měly v obou zjišťováních podobné numerické hodnoty, v diskuzích žáci přiznávali, že nad svým nakupováním přemýšlí více než dříve. Děvčata uvedla, že už nenakupují hned, když něco vidí, ale rozmýšlejí si to. Chlapci zase přiznali, že se občas zarazí, proč si něco koupili. Ve vztahu k nakupování v rodině žáci neuvedli žádný rozdíl oproti prvnímu zjišťování. Místní potraviny oceňují (především jako zdravé a kvalitní), ale mají pocit, že se jich nákup potravin zatím netýká. Opětovné „vítězství“ recyklace přičítám i masivním kampaním na podporu recyklace a všudypřítomným nádobám na recyklovaný odpad. Také se objevily názory, že když recykluji, dělám pro přírodu dost.

Fotografie

Dokumenty