Případové studieCo je stejné a co odlišné?

Škola: Základní škola (Slovensko)
Aktivita: Co je stejné a co odlišné?

Na městské základní škole působím již dva roky a vyučuji zde na 2. stupni slovenský jazyk a literaturu, etickou výchovu, německý jazyk a multikulturní výchovu. Pro ověřování aktivity jsem si vybrala 5. ročník. Žáci v něm jsou tvořiví a nebojí se nových výzev.

Úvodní zjišťování

Zvolenou aktivitu Co máme stejné a co odlišné? jsem nijak neměnila, pouze jsem upravila záznamový arch, který jsem rozdělila do více kategorií. Analýza odpovědí žáků ukázala zajímavé zjištění. Při některých odpovědích totiž nebylo jasné, zda jde o podobnost, nebo odlišnost.

Jedna skupina například v sloupci Stejné uvedla odpověď: „I oni mají domy, musí přece někde bydlet…,“ až v reflexi se žáci zaměřili na odlišnosti: „… jejich domy jsou menší, jednodušší, jsou to chatrče.“ Dále žáci komentovali: „Každý z nich se také musel narodit do nějaké rodiny…,“ a až v reflexi zazněl dodatek: „… ale jejich rodiny nemusí být kompletní, některý z členů možná zahynul ve válce.“ Zjistila jsem, že žáci si různé vlastnosti a jevy domýšlejí, i když nejsou ze samotného obrázku zjevné.

Výuka

Na základě analýzy jsem si stanovila v oblasti postojů tyto cíle:

  • Žáci pozitivně hodnotí kulturní rozmanitost.
  • Respektují a jsou otevření k těm, kteří se zdají být jiní.
  • Projevují úctu vůči obyčejným lidem.
  • Jsou empatičtí vůči lidem jiných kultur.

Cílů jsem chtěla dosáhnout prostřednictvím činností, které jsem realizovala v šesti vyučovacích hodinách v předmětu Multikulturní výuka. Při tvorbě výukových lekcí jsem postupovala podle modelu učení E–U–R (evokace – uvědomění si významu informací – reflexe) a využila motivační rozhovor, diskuzi, škálování, individuální a skupinovou práci.

  1. Moji sousedé – obeznámení s pojmy stereotyp a předsudek.
  2. Multikulti párty – uvědomění si jedinečnosti každého člověka.
  3. Všechny děti – stereotypy v každodenním životě, zažití stereotypů na vlastní kůži.
  4. Vlak Eurocity – rozmanitost v každodenním životě, hranice naší tolerance.
  5. Je to v nás – uvědomění si vlastních stereotypů.
  6. Hrdinové jako… – narušení stereotypních představ.

Závěrečné zjišťování

Na posouzení možné postojové změny jsem zvolila stejnou aktivitu jako v úvodním zjišťování. Její průběh i způsob analýzy byl shodný. U žáků jsem zaznamenala určité zklamání z toho, že aktivitu už dělali a není pro ně nová. Brali ji proto jako „povinnou jízdu“, což se odrazilo v menším zájmu žáků a slabší dynamice ve skupinové práci.

Největší posun jsem zaznamenala ve sloupci Stejné, v kategorii Vzhled a vlastněné předměty. Žáci už nevnímali děti pouze jako chudé, které nemohou vlastnit stejné věci jako oni.

Změna byla viditelná i v kategorii Lidé a společnost. Při úvodním zjišťování převládaly odpovědi ve sloupci odlišné, v nichž žáci prezentovali spíše negativní pohled na život dětí na fotografiích. Při závěrečném zjišťování se v této kategorii neobjevila žádná negativní odpověď. Pozitivně hodnotím také to, že v té samé kategorii se v části Stejné vyskytly odpovědi typu Všichni jsme lidé. To se objevilo ve všech skupinách. V diskuzi pak žáci hovořili o tom, že děti na fotografiích vnímají jako rovnocenné vrstevníky, kteří neměli v životě jen takové štěstí jako oni.

Při závěrečném zjišťování mě také zaujala jedna odpověď ve sloupci Odlišné, v kategorii Geografické údaje. Když jsem se žáků v reflexi ptala, v jaké zemi žijí děti na fotografiích, jejich odpověď většinou byla „Afrika“. Afriku tedy vnímají jako jednolitou zemi, a ne jako rozmanitý kontinent, a zároveň je pro ně synonymem ke slovu chudoba.

Shrnutí

Ačkoliv při závěrečném zjišťování zájem o aktivitu pro její neobměněné zopakování poklesl, což se projevilo i v nižším počtu odpovědí, posun v některých kategoriích byl patrný. Rovněž se ukázalo, že africký kontinent žáci vnímají jako atribut chudoby a neuvědomují si, že i zde jsou více i méně ekonomicky prosperující země, stejně jako v Evropě. Odlišnosti (barvu pleti) berou jako fakt, který pro ně nehraje podstatnou roli.

 

Úvodní zjišťování

Závěrečné zjišťování

Kategorie odpovědí

Stejné

Odlišné

Stejné

Přírodní prostředí, podnebí, země, rostliny a živočichové.

Chovají zvířata…

 

Mají hodně vody a řek.

 

Mají hodně lesů.

… ale ne psy a kočky, chovají jen hospodářská zvířata a holuby.

 

Žijí ve znečištěném prostředí, na zemi je špína, hází odpadky na zem, po zemi se povalují mrtvá zvířata.

 

Žijí tu pštrosy, žirafy, slony.

Počasí u nich je stejně teplé jako u nás.

Stavby, dílo člověka, budovy, zásahy člověka do krajiny.

Mají domy, přece musí někde bydlet…

… jejich domy jsou menší, jsou to spíš chatrče.

 

Mají jiné školy, jsou menší. Jejich města jsou menší, mají stavby ze dřeva a kamene. Naše domy jsou světlé a moderní, oni je takové nemají.

 

Nemají činžáky a cesty.

 

Lidé a společnost, každodenní život, jídlo a vztahy.

Všichni jsme lidé.

 

Všichni chodíme do školy.

 

My i oni máme rodinu.

 

Jsme děti.

 

Všichni máme rádi svou rodinu.

 

Všichni máme přátele.

Pijí špinavou vodu, protože nemají na filtry, které by jim vodu čistily.

 

Kradou děti do vojenských táborů.

 

Jejich rodina není kompletní, někteří členové mohli zemřít ve válce.

 

Jinak tráví volný čas – pomáhají obdělávat pole, vyrábí si něco.

 

Mají těžší podmínky života, protože si musí shánět jídlo, mají domy ze slámy a vyskytuje se u nich více nemocí.

 

Nemají peníze, nemohou si obstarat věci, musí si je vyrobit, vytápí ohněm nebo plynem.

 

Všichni se střetávají při různých slavnostech.

My i oni jsme lidé.

 

Mohou trávit svůj volný čas, jak chtějí, mohou si hrát, pouští si draky.

 

Mohou chodit do školy, můžou se učit, a proto budou stejně vzdělaní jako my.

 

Jsou chudí, i na Slovensku jsou lidé, kteří jsou bohatí i chudí.

 

Kultura, historie, historické události, památky, jazyky, hudba a náboženství.

 

Mají jiné písmo.

 

Mají jiné zvyky, tradice – například děvčata chodí zahalená.

 

Mají jazyk jako v Indii, nebo africký jazyk.

 

Nevěří v Boha, ale věří v krále, nebo v neviditelného ducha.

 

Svá jména si dávají podle kletby, nebo jak určí šaman.

 

Energie, způsoby dopravy a komunikace, technologie.

 

Nemají auta a chodí jenom pěšky, auta si nemohou dovolit, nemají na to ani cesty.

 

Nemají moderní techniku, která je pro nás běžná (telefon, počítač, auta).

 

Nemají Facebook.

 

Ekonomické aktivity, obchod, průmysl, turizmus.

 

Nejezdí na dovolené, protože jsou chudí a nemají na to.

 

Geografické údaje – poloha, sousední země, názvy pohoří, řek atd.

Všichni žijeme na Zemi.

Žijeme v jiné zemi.

 

Vzhled, vlastněné předměty.

Mají učebnice, protože v každé zemi se musí děti učit.

 

Mají oblečení, musí ho mít všichni.

 

Máme knihy a učebnice.

 

Nemyjí se, nečistí si zuby.

Jejich hračky jsou jednodušší než ty naše.

 

Mají tmavší barvu pleti.

 

Nemají boty, protože nemají peníze.

 

Žáci nosí stejnokroj.

 

Jejich oblečení je staré použité, my máme novější.

 

Mají značkové oblečení.

 

Jejich oblečení je podobné našemu, nosí košile, džíny.

 

Mají krátké vlasy.

 

Hrajeme si se stejnými hračkami – draky.

 

Mají tašky s fotbalovými motivy, nosí řetízky.

 

Také si mohou hračky vyrobit sami.

 

Máme stejné školní pomůcky: tabule, tašky, penály.

                                                                                                                            

 

 

 

Fotografie

Dokumenty