Případové studieJaké bude mít zaměstnání?

Škola: Základní škola (Česko)
Aktivita: Jaké bude mít zaměstnání?

Městská škola, do které dojíždějí i děti z okolních obcí, Již třetím rokem zde učím český jazyk na 2. stupni.

Jsme Školou v pohybu – pořádáme různé vzdělávací aktivity a akce jako například Den řemesel.

Pro zjišťování aktivity jsem si vybrala 8. ročník, který navštěvuje 17 žáků. Děti jsou komunikativní, nápadité, občas mě překvapí svým přehledem. Myslím, že za tři roky, co třídu znám, jsme si mezi sebou vybudovali pěkný vztah.

Úvodní zjišťování

Téma Jaké bude mít zaměstnání? jsem zvolila proto, že by žákům mohlo usnadnit rozhodování při výběru budoucího povolání, před nímž jako osmáci stojí.

Aktivitu jsem nechala v původní podobě a žáky jsem ujistila, že ji nebudu známkovat, což přispělo ke klidné a pro žáky bezpečné pracovní atmosféře.

Nejprve se žáci rozdělili do pěti heterogenních skupin. Každé skupině jsem přidělila jedno povolání napsané na čtvrtce a jejich úkolem bylo zamyslet se nad tím, zda ho vykonávají spíše muži nebo ženy.

Poté měli na jednu polovinu čtvrtky sepsat vlastnosti a na druhou polovinu dovednosti, které musí mít člověk vykonávající příslušné povolání, a zároveň to zaznamenat do diagramu a odůvodnit své rozhodnutí. Pro vlastnosti a dovednosti žáky označené jako typicky ženské jsem použila fialovou barvu a pro typicky mužské zelenou. Barevně nerozlišené byly vlastnosti a dovednosti pro obě pohlaví stejné.

Žáci se nebáli své názory prezentovat, diskutovat o nich a zároveň i tolerovali názor spolužáka nebo spolužačky. Počáteční problém pro ně představovalo zformulování důvodů svých rozhodnutí.

Z diskuze celé třídy vyplynulo, že žáci na profese nahlíží podle své zkušenosti. V mateřské škole potkávají jen samé ženy, nikdy neviděli ženu opravovat auto v servisu, proto je jasné, že tuto profesi má vykonávat jen to či ono pohlaví. Na základě toho stereotypu připisovali i konkrétnímu pohlaví dané vlastnosti a dovednosti. Například skupina pracující s učitelstvím v mateřské škole uvedla jako typicky ženské vlastnosti trpělivost a vyrovnanost. Stejné vlastnosti připsala mužům skupina věnující se pilotování letadla. Do této chvíle se však nikdy nezamýšleli nad tím, jaké vlastnosti a dovednosti by měli mít lidé vhodní pro konkrétní profesi bez ohledu na pohlaví.

Výuka

Mým cílem bylo přimět žáky k hlubšímu přemýšlení o kvalitách daného jedince, které jsou důležité pro výkon jednotlivého povolání a nejsou mu biologicky přisouzeny tím, že se narodil jako muž či žena. A že stejných výsledků mohou ve většině povolání dosáhnout obě pohlaví. Dále jsem se zaměřila na to, jak zlepšit argumentaci a schopnost odůvodnit svá rozhodnutí.

Nejprve jsme si vysvětlili pojmy gender, generové role, genderové stereotypy. Následovalo krátké video Gender nemá vítěze (dostupné na youtube.com). Toto téma bylo pro žáky nové a chtěli se o něm dozvědět víc. Jejich otázky směřovaly například k (ne)spravedlivému rozdělování pracovních míst, úkolů a činností v domácnosti. Myslím, že se mi podařilo v jejich hlavách otevřít spoustu myšlenek a naladit je na další práci.

Na řadu přišlo další video shrnující výsledky průzkumu, do něhož se zapojila skupina lidí porovnávající mediální vyobrazení mužů a žen ve dvou konkrétních časopisech. Z diskuze vyplynulo, že někteří žáci jsou doslova zaraženi výsledkem a že se jim opravdu nelíbí takové nahlížení na obě pohlaví. Bohužel si z vlastní zkušenosti uvědomují, že tomu tak často opravdu je, stejně jako vliv mediálního obrazu na realitu.

Další aktivita byla zaměřená na mužské a ženské dovednosti – v čem vynikají, kde mají slabiny. Pro snazší rozpoutání diskuze jsem použila fotografii pořízenou před občerstvením McDonald´s. Nechala jsem jim chvíli prostor pro přemýšlení, jak fotografii rozumí – šlo o speciální parkovací místo pro ženy, které je širší než to běžné. Překvapila mě odpověď jedné dívky, která o sobě ví, že jako žena bude mít problém s parkováním, a proto je za speciální místa pro ženy vlastně ráda. Diskuzi jsem volně převedla v otázku, zda by si dívky troufly pilotovat letadlo, zda by chlapci chtěli zkusit povolání učitele v mateřské škole a proč. Téma jsme ukončili zamyšlením se nad tím, čím by jednou opravdu chtěli být a jestli pro dané povolání mají potřebné vlastnosti a dovednosti.

V poslední činnosti jsem se zaměřila na hračky –s čím si žáci jako malé děti hráli a jaké hračky by jako  rodiče zvolili pro své dítě). Jako motivaci k tématu jsem využila úsměvné video V Londýně přestali dělat hračky pro holky a kluky (dostupné na serveru prozeny.cz). Hlavní „hrdinkou“ je malé děvče, které se zlobí, že v hračkářství prodávají pro holčičky jen samé růžové panenky, kdežto pro chlapce jsou tu superhrdinové apod. Totéž vyplynulo i z diskuze se žáky. Uvědomují si, že v hračkářstvích najdeme dívčí oddělení hýřící růžovou barvou, panenkami, kočárky a kuchyňkami, kdežto oddělení pro chlapce je plné her rozvíjející fantazii, logiku, prostorové přemýšlení. Sami žáci došli k závěru, že výběrem hračky může rodič ovlivnit budoucí postavení dívky-ženy a chlapce-muže ve společnosti, tedy i v zaměstnání. Přikládám některé zajímavé myšlenky.

„Protože pak si děvčata nemusí myslet, že mají být jen v kuchyni. A chlapci mají jen něco opravovat.“

„Výběr hračky má opravdu vliv. Když holčičce koupí auto, může mít do budoucna ráda auta.“

„Pokud je dítě-chlapec nakloněn  panenkám a je jedináček, nemusí to podle mě nic znamenat. Někteří rodiče jsou tak hloupí, že ho hned honí po různých psycholozích. Podle mě nezáleží, s čím si hraje. Hlavně, že je spokojené. I holčička si může hrát s autíčky. Společnost by se neměla zakládat na faktu: KLUK = MODRÉ AUTÍČKO. DĚVČE =RŮŽOVÁ PANENKA.“

„Klučičí hračky musí být vždy auta, panáčci, vojáčci atd. Všechno v takových tmavých barvách. Modrá, šedá, zelená. Ty hračky mají většinou vlastnosti zabíjet, drsnost. Ale podle mě je jedno, jestli si kluk hraje v kuchyňce, nebo s autodráhou. Většina holek si hraje v kuchyňce. S panenkou, domečkem. Všechno je takové barevné, šťastné. Vlastně opak kluků.“

„Když si bude kluk hrát s panenkami, tak se pak bude chtít starat o dítě. Když si holka bude hrát s nářadím, tak může v budoucnu klidně něco opravovat.“

„Dítě by si mělo samo vybrat, s čím si chce hrát.“

Závěrečné zjišťování

Závěrečné zjišťování probíhalo takřka ve stejném duchu. Vynechala jsem pilotování letadla a aktivitu rozšířila o tři povolání – řízení autobusu, administrativní podporu a obsluhu v restauraci, takže skupin bylo sedm.

Z výsledků pak bylo zřejmé, že došlo ke změně vnímání vlastností a dovedností typicky ženských a mužských. Téměř vymizelo jejich přisuzování tomu či onomu pohlaví a naplnil se prostor určený pro pohlaví obě. Je tedy evidentní, že žáci už nenahlíží na povolání z pohledu pohlaví (mužské nebo ženské), ale více se zamýšlí nad vlastnostmi a dovednostmi potřebnými k jeho výkonu. Do povolání žáky označeného jako typicky mužského se někdy dostala vlastnost či dovednost přisuzovaná ženám a naopak.

Podle mého názoru není důležité množství ani složení vlastností a dovedností, které žáci a žákyně připisují jednotlivým povoláním (u některých povolání oproti prvnímu ověřování totiž došlo k výraznému úbytku). Stěžejní pro mě bylo sledovat, s jakou jistotou o vlastnostech a dovednostech hovoří, jak argumentují, a že většinu z nich připisují oběma pohlavím.

Pro záznam vlastností jsem použila barevné rozlišení (zelená – mužské vlastnosti/dovednosti, fialová – ženské vlastnosti/dovednosti).

 

 

Úvodní zjišťování

Závěrečné zjišťování

Povolání

Pohlaví, které je vykonává

Vlastnosti

Dovednosti

Pohlaví, které je vykonává

Vlastnosti

Pilotování letadla

Výhradně muži

Fyzické a psychické zdraví – aby neohrozil životy ostatních.

Vyrovnanost a trpělivost – musí být psychicky vyrovnaný, aby zvládl řešit nečekané situace.

Fyzická zdatnost – aby dokázal přitáhnout knipl.

Prostorová orientace – hlavně ve vzduchu, aby odhadl například přistávání.

Přesnost – aby při přistávání správně dosedl na runway.

Letecký průkaz – musí ho vlastnit, aby mohl létat.

Zručnost – aby dokázal ovládat všechny prvky letadla.

 

 

Výzkumnická profese

Obě pohlaví

Vytrvalost – zůstává dlouho u práce a nevadí mu to.

Bystrost – rozumí mnoha věcem a používá je.

Šikovnost – zvládá svou práci bez velkých obtíží.

Smysl pro detail – pracuje do nejmenších detailů.

Znalost – dobře se orientuje v tom, co zkoumá.

Trpělivost – když něco ve výzkumu nejde, neodradí ho to.

Učenlivost – rád se učí novým poznatkům.

Všímavost – všímá si všeho i okolí.

Spolupráce – spolupracuje a oceňuje práci se společníky.

 

Obě pohlaví

Vytrvalost a trpělivost – stále dokola dokáže řešit jednu a tu samou situaci, problém.

Důslednost – dbá na všechny důležité detaily, nic nevynechá.

Zručnost – umí dobře manipulovat se zkoumaným materiálem.

Učitelství v mateřské škole

Výhradně ženy

Trpělivost a vyrovnanost – aby jí neruply nervy.

Atraktivita – aby mohla nalákat lidi (muže- otce) do školky.

Láska k dětem – aby je mohla milovat a hrát si s nimi.

Hravost – aby mohla vymýšlet hry pro děti.

Hygienické návyky – aby naučila děti základním hyg. návykům.

Smysl pro kázeň – aby dbala na kázeň dětí.

Autorita – aby ji děti respektovaly.

Zručnost – aby mohla s dětmi vyrábět výrobky (třeba pro rodiče).

Spíše ženy

 

(Z diskuze na závěr vyplývá, že ženy mají blíž k dětem jako matky, a proto jsou pro práci s malými dětmi lépe vybaveny. „Ženy dokáží komunikovat beze slov. Poznají, co dítě potřebuje.“ Tato profese je přirozenější pro ženy. Ale neznamená to, že dobrým učitelem by nemohl být muž. Žáci poukázali i na emocionální stránku profese, kde jsou opět lépe vybaveny ženy.)

Trpělivost – trpělivý přístup k dětem (když jim třeba něco nejde).

Zodpovědnost – mají na starosti mnoho věcí a povinností.

Pozornost – aby jim něco neuniklo, děti jsou velice akční a mohl by se stát třeba úraz.

Laskavost – práce s dětmi ji vyžaduje.

Ošetřovatelství ve zdravotnictví

(Komentář: Tuto profesi žáci interpretovali spíše jako odborného lékaře, například chirurga a podobně. Až na druhém místě je napadly například zdravotní sestry v nemocnicích, různých ústavech, LDN).

Obě pohlaví

Fyzické zdraví – aby nemohl nakazit pacienta.

Trpělivost – aby při práci neudělal chybu ze zbrklosti.

Výdrž – nesmí usnout při noční nebo dlouhé službě.

Inteligence – aby si zmapoval všechny informace o pacientovi.

Příjemnost – aby mile jednal s lidmi.

Vyrovnanost – aby pacientovi něco neudělal (například problematickému opilci).

Přesnost – aby dokázal přesně určit diagnózu.

Znalosti v oblasti medicíny – aby rozuměl lidskému tělu.

Zručnost, cit v ruce – aby pacienta nezranil.

Čistotnost – při operaci musí dodržovat čistotu.

Citová neutralita – musí dokázat operovat třeba i svého syna.

Obě pohlaví

 

(Tuto profesi žáci opět interpretovali spíše jako odborného lékaře, například chirurga apod.)

 

 

Zodpovědnost – zodpovědný přístup k práci, nesmí chybovat.

Psychická odolnost – náročnost práce na psychiku.

Příjemnost – aby mile vystupoval a jednal s pacienty a jejich rodinami.

Opravování automobilů

Výhradně muži

Zručnost – aby něco nepokazil.

Přesnost – musí být přesný, aby všechno do sebe správně zapadalo.

Trpělivost – aby opravu dotáhl až do zdárného konce.

Znalost automobilů – aby věděl, co kam patří.

Záliba k této profesi – ženy auta většinou nezajímají.

Fyzická síla – aby správně všechno dotáhl a podobně.

Výhradně muži (Poznámka: V závěrečné diskuzi zaznělo: „Ženy nejsou tolik silné, aby mohly opravovat auta.“ Zde žáci poukazovali především na biologické předpoklady mužů – fyzická zdatnost. A na estetickou stránku věci – ženy o sebe více pečují. „Navíc ženám vadí špinavá práce. Zlomily by si nehtíčky.“ Je zajímavé, že u ostatní

Fotografie

Dokumenty