Případové studieJaké bude mít zaměstnání?

Škola: Základní škola (Slovensko)
Aktivita: Jaké bude mít zaměstnání?

Už čtvrtý rok pracuji jako učitelka na základní škole s mateřskou školou v malé obci na severovýchodě Slovenska. Úvodní zjišťování aktivity Jaké bude mít zaměstnání? jsem se rozhodla realizovat v hodině zeměpisu v 8. ročníku.

Úvodní zjišťování

Zvolila jsem si aktivitu Jaké bude mít zaměstnání? Použila jsem většinu fotografií z přílohy, pouze snímek asijského chlapce jsem vyměnila za obrázek romského chlapce. Jsme škola s výrazným zastoupením romských dětí a chtěla jsem zjistit, do jaké míry a jakým způsobem tento fakt žáci ve svém výběru zohlední. 

Výsledky prvního ověřování potvrdily moje předpoklady, že mezi žáky jsou nejen silné etnické stereotypy, ale také předsudky spojené s pohlavím. Pohlaví dítěte na obrázku totiž velmi ovlivnilo výběr povolání. Žáci jen v minimální míře přiřadili k chlapcům „ženské“ povolání učitelka, uklízečka, dokonce ani k chlapcům nepřiřadili povolání kuchař nebo zdravotník. Naopak z „mužských“ povolání přiřadili děvčatům na obrázcích v malé míře profesi lékařky nebo vědkyně a úplně vyloučili povolání farmářky a stavitelky. 

Povolání podle chlapců

 

Uklízeč/

uklízečka

Kuchař/

kuchařka

Zdravotní sestra

/zdravotník

Učitel/

učitelka

Farmář

/farmářka

Lékař

/lékařka

Stavitel

/stavitelka

Vědec

/vědkyně

Povolání pro chlapce

1

0

0

1

7

3

8

4

Povolání pro dívky

6

4

5

5

0

3

0

1

Žákyně ze „ženských“ povolání přisoudily chlapcům povolání kuchaře a učitele a úplně vyloučily uklízeče nebo zdravotníka. Stejně jako jejich spolužáci ve větší míře přisoudily děvčatům povolání lékařky, v minimální míře profesi farmářky a vědkyně a úplně vyloučily povolání stavitelky. Ani žáci, ani žákyně nevybrali pro chlapce povolání zdravotníka, pro děvčata stavitelky. 

Na otázku, proč se tak rozhodli, žáci odpověděli, že některá povolání jsou pro ženy a jiná pro muže. Jako vhodná povolání pro ženy označili ta, která jsou fyzicky i intelektuálně méně náročná, připomínají domácí práce, při výkonu profese pracovnice přichází do styku s dětmi, respektive se starými a nemocnými lidmi. Odůvodnili to „vrozenou starostí o jiné“, kterou ženy mají. Vhodná povolání pro muže se vyznačovala fyzickou, intelektuální námahou a používáním různé techniky, zároveň i časovou náročností. Za ryze mužské povolání považují politické a manažerské posty.

Povolání podle dívek

 

Uklízeč/

uklízečka

Kuchař/

kuchařka

Zdravotní sestra/

zdravotník

Učitel/

učitelka

Farmář/

farmářka

Lékař/

lékařka

Stavitel/

stavitelka

Vědec/

vědkyně

Povolání pro chlapce

0

5

0

2

6

3

9

5

Povolání pro dívky

7

7

5

6

1

3

0

1

Kromě stereotypů spojených s pohlavím, výběr povolání výrazně ovlivnila i příslušnost zobrazených dětí k přisuzovanému etniku, i přesto že pojmenování „evropský“, „asijský“ a „africký“ jsem používala podle příručky. Všichni žáci bez rozdílu pohlaví vybrali evropskému chlapci povolání vědec, lékař, a učitel, evropskému děvčeti zase profesi učitelky, lékařky, zdravotní sestry a vědkyně. U afrického chlapce volili farmáře, v minimální míře stavitele či kuchaře. U romského hocha byl značen stavitel, kuchař a uklízeč. U asijského a afrického děvčete označili profese kuchařka a uklízečka, minimálně zdravotní sestra.

Výuka

Zvolila jsem aktivity zaměřené na téma pohlaví, a to z více úhlů pohledu: minulost/současnost, Evropa/regiony mimo Evropu apod.:

  • Kde bylo, tam bylo – povídání známé pohádky o Popelce s obrácenými rolemi a následná diskuse s cílem odhalit stereotypní role v každodenním životě.
  • V cizí kůži – práce v oddělených chlapeckých a dívčích skupinách za účelem vžít se do role opačného pohlaví, cílem bylo podnítit žáky, aby si uvědomili, že role připisující ženám a mužům určité role mohou být omezující a brání ve vyjádření a uplatnění individuálních schopností.
  • Janko a Marienka – práce ve dvojicích, při které každá dvojice vybírala dárek (oblečení pro hračku, knihu či jiný dar pro Janka anebo Marienku různého věku – od miminka až do 18. roku života) s následnou reflexí důvodů výběru konkrétního dárku.
  • Oblékám se, jak chci? práce ve skupinách s následnou diskuzí o vazbě mezi postavením ženy ve společnosti a jejím oblečením v různých historických obdobích a místech s cílem poukázat na to, jaké rozdíly způsobuje socializace a kultura.
  • Co jsi viděl ve filmu? práce s filmem Bílá holubice, jejímž cílem bylo uvědomit si odlišené postavení žen v různých oblastech světa a porozumět příčinám a důsledkům takového postavení.

Závěrečné zjišťování

Připravila jsem si aktivitu Chlapci přece nepláčou z příručky Compasito. Žáci měli v závěrečném zjišťování vyjadřovat osobní názory na prezentované výroky prostřednictvím škály odpovědí (souhlasím / nevím, ještě jsem se nerozhodl / nesouhlasím), což pro ně bylo poměrně obtížné. Výroků bylo sedm, přičemž tři z nich byly zaměřeny na zaměstnání.

Při interpretaci možné změny jsem se zaměřila jen na ty výroky, které reprezentují zaměstnání využité i při úvodním zjišťování (zdravotní sestra/ošetřovatel, vědec/vědkyně). Při prvním ověřování žádný z chlapců neuvedl povolání ošetřovatele jako vhodné pro muže, v závěrečném zjišťování tři chlapci souhlasili, že muž může dělat ošetřovatele (dva nesouhlasili, tři nevěděli anebo se ještě nerozhodli). Ani jedno děvče při úvodním zjišťování toto povolání neuvedlo jako vhodné pro muže, při závěrečném většina děvčat souhlasila s tím, že i toto povolání může vykonávat muž (pouze některá děvčata nesouhlasila, nebo se nedokázala rozhodnout).

Povolání vědkyně při úvodním zjišťování uvedl jen jeden chlapec a jedno děvče, při závěrečném čtyři chlapci a pět děvčat souhlasilo, že povolání vědec/vědkyně je vhodné pro ženy stejně jako pro muže.

Reakce na výroky

 

 

Souhlasím

Opravdu nevím

Ještě jsem se nerozhodl/a

Nesouhlasím

1. Dívka se může stát ředitelkou podniku.

Děvčata

4

3

0

2

Chlapci

3

2

2

1

2. Děvčata jsou slabá a chlapci silní.

Děvčata

2

3

0

4

Chlapci

4

2

0

2

3. Chlapec může pracovat jako ošetřovatel.

Děvčata

4

3

1

1

Chlapci

3

2

1

2

4. Když se něco stane, mají v tom vždy prsty chlapci.

Děvčata

6

2

0

1

Chlapci

4

2

1

1

5. Povolání vědce a vědkyně může vykonávat chlapec i dívka.

Děvčata

5

4

0

0

Chlapci

4

2

1

1

6. Děvčata jsou šikovnější než chlapci.

Děvčata

3

2

2

2

Chlapci

1

5

1

1

7. Děvčata mohou být stejně aktivní v politice jako chlapci. 

Fotografie

Dokumenty