Případové studieMám přispět?

Škola: Střední odborná škola (Česko)
Aktivita: Mám přispět?

Na střední odborné škole (345 žáků) vyučuji již 20 let převážně český jazyk a občanskou nauku, ale i občanskoprávní vztahy, sociální a profesní komunikaci nebo základy společenských věd.

Aktivitu jsem realizovala ve 2. ročníku (33 žáků – 15 dívek, 15 chlapců), ve kterém učím 5 hodin týdně (ČJL a ON). V této třídě je kvůli velkému počtu studentů občas velmi náročné udržet jejich pozornost. Žáci jsou však kreativní, aktivní, přemýšliví, přístupní novým podnětům a panují mezi nimi dobré vztahy.

Úvodní zjišťování

Úvodního zjišťování aktivity Mám přispět? se zúčastnilo 27 žáků. Vzhledem k tomu, že naše škola již několik let organizuje sbírku na chlapce z Haiti, žáci 2. a 3. ročníků se pravidelně účastní charitativních sbírek organizací ADRA, Světluška, Trend, Zasukovaná tkanička, Český den proti rakovině aj. a škola spolupracuje se Střediskem rané péče TAMTAM pro neslyšící děti ve věku 0–7 let, jsem předpokládala, že zjišťování dopadne jednoznačně pro „ano – mám přispět“, což se i potvrdilo – (27:0 pro ANO).

Záznamové archy jsem v prvním zjišťování lehce pozměnila. Přidala jsem fotografie (z původních dvou na pět) s různými typy charitativní pomoci. Texty a znaky organizací byly na obrázcích úmyslně nečitelné a rozmazané, proto nebylo na první pohled jasné, o co se jedná. Žáci (až na jednoho, který si myslel, že jde o hlasování politických stran), jednoznačně uvažovali takto: pomoc druhým, nadační fondy, charitativní akce, sbírka, dobročinnost je důležitá.

Obrázky asociovali se slovy: pomoc, sbírka, nadace, dobrovolnictví, charita, příspěvky pro chudé, také dobročinnost, ochota, podpora, láska, solidarita, obětavost, dobrý pocit, svět, chudoba, Afrika, lítost, smutek, ale i uvědomění si, jak se mám dobře, nebo také vztek („…že to státníci nechali zajít tak daleko“) a podvod („…že někteří podvodnými sbírkami kazí pomoc potřebným“). Svá tvrzení byli žáci schopni objasnit, někteří pojali odpovědi jako popis děje na obrázku, jiní se zase zamýšleli, proč se tak děje. U těchto žáků se pak nejčastěji objevovaly věty typu: „Každý by měl pomoct těm, co jsou na tom špatně… Lidé jsou ochotní pomoct ostatním v nouzi… Lidem není jedno, co s ostatními bude…  Češi pomáhají…Dobrý pocit z pomoci… Může se to stát i nám…“

Výuka

Žáci sice považují pomoc za samozřejmost, ale pouze pokud se jedná o finanční variantu. Proto jsem se zaměřila na nepeněžitou pomoc, které jsou i ve svém věku schopni.

První hodinu jsme začali v počítačové učebně diskuzí o tom, jak pomáhá a jak mění okolí obyčejný úsměv a pozitivní energie. Žáci pak měli za úkol vymyslet něco, čím by ve třídě přispěli k jakémukoli zlepšení. Diskuse byla velmi živá. Mezi návrhy zaznělo i asertivní chování, slušnost, třídění odpadu včetně odšroubování víčka do sbírky pro nemocné dítě, tolerance, respekt, svoboda projevu, úklid třídy a darování svačiny.

Díky internetovému vyhledávání organizací zabývajících se v našem městě pomocí (nejen finanční) se někteří žáci poprvé dověděli o dobrovolnictví. Úsměvný byl údiv jednoho žáka, že na to, aby šel člověku na vozíku nakoupit, nepotřebuje příslušné povolení. Nakonec dostali všichni za úkol zjistit jednu českou nadaci (nejčastěji žáci uváděli nadaci Pomozte dětem a Dobrý anděl.)

Na další hodinu jsem připravila pracovní list na téma Kola pro Afriku, z čehož vznikla diskuze (přispět můžu i tím, že něco nevyhodím). Žáci si poté sami vzpomněli na kontejnery na staré oděvy, na sběrná místa S. O. S. a na sbírky prošlých potravin.

Dále jsem se zaměřila na světové organizace jako Lékaři bez hranic, UNICEF, Greenpeace, Amnesty International a World Fair Trade Organization. Zahráli jsme si hru Značky (na motivy aktivity Jaké značky jsou nejlepší?), ve které jsem nejdříve zjišťovala, jaké povědomí o organizacích mají, zda znají loga – značky, kterými se prezentují.

Žáci dostali obálku se značkami a logy organizací do skupin. Měli za úkol rozřadit všechny značky do tří kruhů – znám a vím / viděl jsem, ale nevím, co znamená / neznám. Zjistila jsem, že žáci znají dobře pouze české nadace, Greenpeace a matně UNICEF z učiva o OSN. To jsem chtěla změnit.

Díky sociálním spotům organizace Člověk v tísni a internetovým TV spotům žáky tematika úplně pohltila. Každé promítání rozproudilo ve třídě bohatou a podle mého názoru smysluplnou a plodnou diskuzi, díky které jsme se dostali k tématu přispět můžeme i tím, že něco nekoupíme nebo že si vybereme, co koupíme. Dotkli jsme se hlavně témat stravování a dovozu jídla, výběru potravin a nápojů, ale i drogerie, kosmetiky a oděvů.

V této části se mi osvědčila i metoda alfabox, ve které žáci vymýšleli slova na počáteční písmena abecedy na téma Květiny na Valentýna!? a zapisovali je do prvního sloupce záznamových listů. Poté si přečetli text na zadní straně o pracovních podmínkách pěstování květin v Africe a opět měli vymýšlet a zapisovat do druhého sloupce. Nastala výrazná změna slov v prvním a druhém sloupci (z dárku deziluze, z erotiky etnikum, z chtíče chamtivost, z lásky lítost, z kytky krutost, z polibku pesticidy, ze svátku sobectví, ze štěstí šok, z tulipánu toxiny, ze zamilovanosti zloba).

V každé diskuzi se pak žáci pozastavovali nad tím, proč média tyto důležité zprávy v televizi nevysílají a jak by se to dalo změnit. To mě přimělo nachystat si pro ně na závěr aktivit téma Jak přispět tím, že něco nebudu ignorovat. Na internetové televizi Stream jsme tedy zhlédli pořad, jak jediný žák střední školy změnil celé složení zaběhnutého výrobku (A dost – konec modrého zla). Žákům se doslova otevřely oči i obzory a zjistili také, že internet není důležitý jen na hry a domácí úkoly, ale že je to neomezený zdroj informací pro toho, kdo chce hledat a něco změnit. V podstatě tento přínos považuji u žáků za klíčový.

Závěrečné zjišťování

Závěrečného zjišťování se zúčastnilo 24 žáků. Díky diskuzím a aktivnímu přístupu třídy během dvouměsíčních aktivit jsem záznamové listy pozměnila. Vynechala jsem obrázky a k otázkám Jak a proč přispět? jsem rozdělila tabulku na skupiny, ke kterým jsme se během aktivit často vyjadřovali (ekologie, děti atd. – viz tabulka). Čtyři žáci se již k důvodům přispění nechtěli písemně vyjadřovat, protože to prý už bylo několikrát řečeno. Ostatní vyplnili záznamové listy celé.

Ačkoliv žáci považují finanční pomoc za prvořadou a důležitou, uvědomují si nyní a navrhují i jiné formy pomoci:

  • ekologie – třídění odpadu, nákup fair trade apod.
  • dětihračky
  • zdravídárcovství krve nebo kostní dřeně, sbírka prošlých autolékárniček atd.
  • živelné pohromy a chudoba materiální pomoc.

Kategorii ostatní pojal každý po svém. Někteří se vyjádřili ke kategoriím, které nebyly v listu uvedeny (jako např. pomoc útulkům s nákupem jídla nebo uprchlíkům ve sbírce oblečení a přikrývek). Někteří se zamýšleli nad tématem obecně a vyjadřovali názory: „Neničit… Šetřit… Zaměřit se nad potřebami druhých… Přemýšlet, jak můžu pomoct…“.

Ve sloupci Proč pomáhat? se často objevily věty: „Musíme myslet na budoucnost… Musíme šetřit zdroje a přírodu… My máme víc, než potřebujeme… Může se to stát i nám…“

Shrnutí

S výsledkem zjišťování jsem spokojená, protože žáci změnili pohled na pomoc.  Když jsme se na počátku bavili o ekologii, měli pocit, že pomoct může jen ten, kdo se připoutá ke stromu nebo zachrání velrybu. Na konci zjistili, že i omezení jízdy autem nebo výběr čokolády může pomoct „změnit svět“. Že i malé každodenní věci, které jsou v jejich moci, mohou přispět k něčemu lepšímu. Hlavní posun spatřuji v tom, že žáci začali přemýšlet nad možnostmi. Silnou stránkou celé výuky byl výběr příspěvků z médií. Ukázalo se, že minutový emotivní spot zapůsobí na tuto věkovou skupinu víc než hodinová aktivita.

 

Záznam závěrečného zjišťování – Jak a proč mám přispět?

Oblast

Jak přispět?

Proč?

Ekologie

Třídit odpad. (24x)

Šetřit zdroje. (2x)

Kupovat výrobky, z nichž jdou peníze zpět do oblastí, kde se vyrobily. (11x)

Změnit značku oblečení na eko. (3x)

Nekácet lesy. (2x)

Netopit PET lahvemi. (14x)

Nejezdit autem, když nemusím. (16x)

Kupovat výrobky bez obalů. (4x)

Příroda dává život.

Země je jen jedna. (3x)

Šetřit přírodu pro budoucnost. (11x)

Přispějeme k udržitelnosti zdrojů.

Změním trh nebo výrobní proces.

Děti

Dary hraček. (17x)

Benefiční koncerty. (3x)

Dělat jim radost.

Pořádat pro ně akce. (5x)

Adopce, pěstounství. (3x)

Nepotřebné věci pro nás, ale potřebné pro azylový dům. (14x)

Sbírky. (11x)

Pro jejich radost. (6x)

Pro dobrý pocit. (3x)

Neumí se o sebe starat samy. (4x)

Aby mohly žít normálně. (6x)

Aby měly lepší dětství. (5x)

V Africe je jich moc.

Jsou budoucnost země. (2x)

Zdraví

Podpora kampaní na FB. (6x)

Podepisování peticí. (10x)

Pochody, aplikace (ČEZ). (11x)

Dar autolékárničky. (8x)

Darování krve (6x), kostní dřeně. (2x)

Nenechat se ovlivnit klamnou reklamou.

Vracet léky do lékárny. (3x)

Přidat se k Červenému kříži.(4x)

Příspěvky organizacím. (14x)

 

Pro jejich radost. (6x)

Pro dobrý pocit. (3x)

Neumí se o sebe starat samy. (4x)

Aby mohly žít normálně. (6x)

Aby měly lepší dětství. (5x)

V Africe je jich moc.

Jsou budoucnost země. (2x)

Živelné pohromy

Zaslání materiální pomoci. (14x)

Zaslání potravin a vody. (6x)

Vyslání našich záchranářů.

Pomoc s úklidem. (4x)

Poskytnutí ubytování. (2x)

Sbírka. (12x)

 

Může se to stát i nám. (9x)

Může se to stát každému. (6x)

Rychlý návrat do normálního života. (6x)

Nemůžou za to. (2x)

Aby nepřišli k nám. (2x)

 

Chudoba

Sbírka. (18x)

Stavba školy, ať se mají jak živit. (3x)

Dary (14x) + zvlášť (6x) dar kol.

Aby neměli hlad. (6x)

Protože se stát nestará. (2x)

Aby se měli líp. (8x)

Nevím, co se s tím dá dělat.

 

 

Fotografie

Dokumenty