Hodnotící aktivityIndie, nebo Velká Británie?

Potřebný čas 45 minut

Co aktivita zjišťuje?

Cílem této aktivity je posoudit, jak žáci vnímají Indii a Velkou Británii. Zajímá nás také, zda si uvědomují odlišnost lidí i míst v obou zemích stejně jako jejich podobnosti. Důležitější než správná odpověď (místo pořízení fotografie) je zjištění, podle jakých kritérií žáci dané země volili (znaky na fotografii, které brali v úvahu pro svá rozhodnutí).

Co potřebuji?

Sadu fotografií (např. pět fotografií z Indie a pět z Velké Británie, pro lepší přehlednost očíslovaných), dva listy papíru A4 (jeden s nápisem Indie, druhý s označením Velká Británie).

Jak postupovat?

  • Na úvod řekněte žákům: „Mám zde fotografie z Indie a Velké Británie. Vaším úkolem bude odvodit podle toho, co na fotografii uvidíte, zda mohla být pořízena v Indii, nebo spíše ve Velké Británii. Své tvrzení zdůvodněte.
  • Rozdělte žáky do 3-5 členných skupin, do kterých jim rozdejte sadu fotografií označených čísly. Žáci ve skupině diskutují, kde mohly být jednotlivé fotografie pořízeny. Ve skupině nemusí dojít ke shodě, je však nutné, aby žáci počet voleb k jednotlivým fotografiím zaznamenali (např. dva žáci volili Velkou Británii, tři Indii) a zapsali klíčové znaky, podle kterých se rozhodovali (např. na fotografii je tropický strom a snědý člověk, domnívám se proto, že fotografie byla pořízena v Indii).
  • Po ukončení skupinových diskuzí hovořte o průběhu skupinové práce s celou třídou. Pokládejte žákům otázky k jednotlivým fotografiím. Pátrejte po argumentech, které je vedly k rozhodnutí fotografie je z Indie, nebo byla pořízena ve Velké Británii.
  • Pokud je diskuze rozmanitá (zaznívá dostatek argumentů pro obě země) nemusíte do ní zasahovat svými dotazy a podněty. Pokud jsou však žáci neochvějně přesvědčeni pouze o jedné zemi, zkuste je svými otázkami (vycházejícími z jejich argumentů) navést k hlubším úvahám (např. Mohou takoví lidé žít i ve Velké Británii?; Může tropický strom růst i na jiném místě než v tropických zemích?).

Jak shromáždit výstupy aktivity?

Všechny volby žáků i jejich argumenty, tipy a odhady zaznamenejte do tabulky.

Fotografie Indie Velká Británie Zdůvodnění
Fotografie 1      
Fotografie 2      
Fotografie 3      
Fotografie 4      
Fotografie 5      
Fotografie 6      
Fotografie 7      

Jak analyzovat výstupy aktivity?

  • Shrňte výstupy aktivity do tabulky a hledejte v ní souvislosti. Které fotografie byly řazeny spíše do Velké Británie a které spíše do Indie? Jaké znaky a charakteristiky brali žáci a žákyně při svém rozhodnutí v úvahu?
  • Sledujte, zda mají kritéria, na základě kterých přiřazují žáci fotografii do Velké Británie, nějaký společný jmenovatel (vyspělá technologie, čistota v ulicích, vysoká životní úroveň obyvatel apod.).
  • Soustřeďte se na to, do jaké míry jsou žáci schopni poznat etnickou, architektonickou různorodost obou zemí a rozmanitost týkající se pěstovaných plodin, zboží v obchodech i životní úrovně obyvatel.

Jak zjistit změnu?

  • Cílem výuky bude zvýšit povědomí žáků o rozmanitosti obou zemí (v obou zemích existují chudé lokality, stejně jako bohaté; tradiční vesnice i velkoměsta apod.).
  • Po zopakování aktivity se soustřeďte na povědomí žáků o pestrosti lidí i míst v Indii a Velké Británii.