Hodnotící aktivityLidská práva pro každého

Potřebný čas 45 minut

Co aktivita zjišťuje?

Cílem aktivity je zjistit, jak žáci vnímají svá práva, zda vnímají své příležitosti a zda cítí nějaká omezení. Aktivita dále zjišťuje, jaké mají žáci povědomí o naplňování práv různých skupin obyvatel žijících v naší zemi (např. gayové a lesby, osoby s postižením) a jaký mají postoj k omezení práv u těchto skupin obyvatel.

Co potřebuji?

Soubor karet s lidskými právy, kartu (pro každou skupinu), záznamový arch a sadu čtyř fotografií jednotlivých skupin s popiskem (např. gayové a lesby, uprchlíci, aktivisté, osoby ve výkonu trestu, vojáci, osoby s tělesným postižením, muslimové, křesťané, důchodci, osoby s mentálním postižením).

Jak postupovat?

 • Rozdělte žáky do 3–5 členných skupin. Každé skupině rozdejte papír s kartou a soubor lidských práv. Na úvod žákům řekněte: „Přemýšlejte, jaká práva máte, na základě toho vložte na papír karty s právy, která jsou ve vašem případě naplňována“.
 • Krátce diskutujte s žáky, co jednotlivá práva obnáší (ptejte se jich na příklady), zda jsou se svými právy spokojení, nebo zda cítí nějaké omezení. Zapište do záznamového archu, kolikrát (u jednotlivých skupin) byla zvolena konkrétní karta (např. svoboda pobytu a pohybu byla zvolena 3x).
 • Potom žákům ukažte (nebo na stěnu promítněte) fotografii (např. gayové a lesby). Řekněte žákům, ať vyberou jen ta práva, která jsou stoprocentně naplňována u této skupiny. Podobně postupujte u každé další fotografie.
 • Pokaždé, když žáci dokončí výběr práv ke každé skupině, ptejte se jich:
  • Jak si člověka (který je součástí této skupiny) představujete? Jaký je? (u některých se ptejte: Co dělá? A proč to dělá? – např. u vojáků, aktivistů)
  • Jaká má práva?
  • Proč některá práva nemá, když jsou lidská práva univerzální?
 • Zapisujte, kolikrát se jednotlivé karty lidských práv objevily v případě dalších skupin. Zaznamenejte i postřehy a zdůvodnění žáků.
 • Na závěr se žáků zeptejte, kterou skupinu obyvatel považují z hlediska lidských práv za nejvíce znevýhodněnou, a řekněte jim, aby se zamysleli nad tím, proč to tak je. Každý žák/žákyně svou odpověď napíše na papír, který si vyberete.

Jak shromáždit výstupy?

Do každého záznamového archu nejprve zapisujte volby žáků, které se týkají jejich vlastních práv. Poté spočítejte, kolikrát byla každá z karet zvolena v jednotlivých skupinách. Do posledního sloupce poznačte postřehy a zdůvodnění týkající se jednotlivých práv, které žáci vyslovili ve společné diskuzi.

Záznamový arch

Karty práv Počet, kolikrát byla karta zvolena v případě Počet, kolikrát byla karta zvolena v případě dalších skupin Zdůvodnění
Svoboda pohybu a pobytu      
Svoboda myšlení, projevu a náboženství      
Právo zvolit si národnost      
Právo na sociální zabezpečení      
Právo na zdravotní péči    

 

Právo na život      
Právo na soukromí      
Právo na důstojnost a čest      
Právo na dobré životní prostředí      
Právo na rovnost před soudem      
Právo na majetek      
Právo na jednání, které není ponižující      
Právo na práci a vzdělání      
Právo nebýt diskriminován      
Jiná?      

Jak analyzovat výstupy aktivity?

 • Použijte tabulku pro záznam odpovědí žáků. Podívejte se, kolikrát žáci uvádějí jednotlivá práva v obou sloupcích práva žáků a práva ostatních skupin. Sledujte odpovědi a zdůvodnění žáků.
 • Všímejte si, jak žáci přistupují k univerzálnosti lidských práv. Zda ji respektují a nenaplňování některých práv vnímají jako problém, nebo to u některých skupin považují za oprávněné. V případě, že nastane druhý případ, pak je nutné sledovat, proč si to myslí i vůči jakým skupinám to vnímají.
 • Shrňte skupiny, které žáci považují za nejvíce znevýhodněné, i se zdůvodněními.

Jak zjistit změnu?

 • Ve druhém opakování sledujte, zda žáci respektují univerzálnost lidských práv zejména to, jak se staví k nenaplňování lidských práv. Žáci by v druhém zjišťování měli projevit porozumění situaci i povědomí o naplňování lidských práv v jednotlivých regionech. Měli by vědět, že některá práva určitých skupin nejsou naplněná, měli by zaujmout k tomuto stavu negativní postoj.

Soubor karet s lidskými právy

Svoboda pohybu a pobytu Právo na život Právo na majetek
Svoboda myšlení, projevu a náboženství Právo na soukromí Právo na jednání, které není ponižující
Právo zvolit si národnost Právo na důstojnost a čest Právo na práci a vzdělání
Právo na sociální zabezpečení Právo na dobré životní prostředí Právo nebýt diskriminován
Právo na zdravotní péči Právo na rovnost před soudem Jiná?