Hodnotící aktivityCo migranti přinášejí?

Potřebný čas 45 minut

Co aktivita zjišťuje?

Cílem této aktivity je ověřit, jaký postoj mají žáci k migrantům, zda žáci spojují s migranty spíše pozitivní, nebo negativní charakteristiky.

Co potřebuji?

Sada tvrzení, záznamový arch.

Jak postupovat?

 • Zeptejte se žáků na to, co se jim vybaví, když se řekne slovo MIGRANT. Pište asociace, které žáci vyslovují, na tabuli.
 • Poté, co zapíšete všechny asociace, požádejte žáky, ať se postaví do kruhu (čelem ven z kruhu). Řekněte jim, aby dali jednu ruku za záda. Vysvětlete jim, že nyní budou vyjadřovat pomocí zdviženého palce za zády, zda s výroky, které jim v následující chvíli budete číst, souhlasí. Souhlas vyjádří zdviženým palcem (gesto OK), při nesouhlasu dají ruku za zády v pěst.
 • Ověřte si, zda žáci systému hlasování rozumí, pokud ano, začněte číst tvrzení:
  • Migranti přinášejí nový pohled na věci, které jsou v Česku zaběhnuté.
  • Migranti zvyšují kriminalitu.
  • Migranti přináší do Česka kulturní pestrost.
  • Migranti berou českým občanům pracovní místa.
  • Migranti umí hodně jazyků.
  • Migranti někdy zneužívají různých benefitů sociálního a zdravotního systému.
  • Migranti přijímají pracovní pozice, které Češi nemohou, nebo nechtějí vykonávat.
  • Migranti se nechtějí kulturně přizpůsobit většinové společnosti.
  • Migranti vytváří nová pracovní místa.
  • Migranti se nechtějí domluvit česky.
 • Zapisujte počty voleb k jednotlivým odpovědím do záznamového archu.
 • Výsledky žákům prozraďte a vyzvěte je, aby výsledky komentovali. U tvrzení, pro která hlasovalo nejvíce žáků, se ptejte na zdůvodnění. Stejně postupujte u tvrzení, která měla nejmenší počet souhlasných voleb.
 • V závěru hodiny vyzvěte žáky, aby vymysleli vlastní tvrzení, se kterým se mohou úplně ztotožnit. Může se tak objevit úplně nový pohled na migranty, ne pouze v úrovni příležitost versus hrozba. Například migranti jsou odvážní lidé, kteří se nebáli opustit svoji zemi a vydat se do nové; migranti se už nechtějí vrátit do země, odkud přišli nebo migranti přicházejí za ziskem.

Tyto výroky pak nemusí vypovídat o tom, co v Češích přítomnost migrantů vyvolává – pocit hrozby nebo touha využít příležitost. Spíše mohou charakterizovat vlastnosti migrantů – odvaha, motivace k příchodu i návratu. Mohou se objevit i tvrzení, která vedou k nerovnému postavení v zemi. Například migranti jsou často státem zvýhodňováni, nebo naopak.

Jak shromáždit výstupy?

Počty souhlasných voleb a komentáře žáků shromažďujte do záznamového archu.

Tvrzení

Počet souhlasných voleb

Komentáře žáků

Migranti přinášejí nový pohled na věci, které jsou v Čechách zaběhnuté.

 

 

Migranti zvyšují kriminalitu.

 

 

Migranti přináší do Česka kulrturní pestrost.

 

 

Migranti berou českým občanům pracovní místa.    
Migranti umí hodně jazyků.    
Migranti zneužívají různých benefitů sociálního a zdravotního systému.    
Migranti přijímají pracovní pozice, které Češi nemohou, nebo nechtějí vykonávat.    
Migranti se nechtějí kulturně přizpůsobit většinové společnosti.    
Migranti vytváří nová pracovní místa.    
Migranti se nechtějí domluvit česky.    

Jak analyzovat výstupy aktivity?

 • Cílem aktivity je zjistit představy žáků o migrantech. Zda jejich postoje vůči migrantům, jejich chování, práci i tomu, co do nové země přináší, jsou spíše negativní, nebo pozitivní.
 • Stejně důležité, jako zjištění přesvědčení žáků, je i zdůvodnění, jak k tomuto hodnocení došli.
 • Aktivita zjišťuje, zda žáci vnímají migranty na úrovni hrozby, či příležitosti.

Migranti přinášejí nový pohled na věci, které jsou v Česku zaběhnuté.

Příležitost tkví v rozšíření pohledu na události, které se v České republice v současné době odehrávají. Česká společnost už nad nimi neuvažuje, protože jsou natolik běžné a známé, že se nad nimi kriticky nezamýšlí (zaběhnuté věci, „staré pořádky“, tradice a zvyky). V tomto smyslu toto tvrzení znamená příležitost k rozvoji a inovacím.

Migranti přináší do Česka kulturní pestrost.

Další příležitost spočívá v rozšíření kulturní i jiné pestrosti. Například přínos specifického typu zkušeností, vzdělání a výchovy. Příležitost osvojit si nové principy jednání a uvažování a zasadit je do kontextu kultury vlastní. Nejde pouze o rozšíření indických, vietnamských i čínských restaurací, i když v určitém smyslu i toto může být rozšířením kulturní pestrosti.

Migranti umí hodně jazyků.

Migranti jsou lidé, kteří umí svůj mateřský jazyk a intenzivně se učí i jazyk země, do které přišli. Příležitost je tedy tyto jejich schopnosti využít.

Migranti přijímají pracovní pozice, které Češi nemohou, nebo nechtějí vykonávat.

Příležitost je v tom, že jde o pozice, o které buď Češi nemají zájem, nebo na ně nejsou kvalifikovaní. Do tohoto tvrzení tedy můžeme promítnout velké spektrum lidí.

Je však důležité citlivě uvažovat o možnosti, kdy migranti přicházejí na nekvalifikovaná a špatně finančně ohodnocená místa a tuto situaci s žáky ve výukové fázi reflektovat.

Migranti vytváří nová pracovní místa.

 

Příležitost v příchodu nových společností či jednotlivců, kteří vytvářejí nová pracovní místa.

Migranti zvyšují kriminalitu.

Migranti berou českým občanům pracovní místa.

Migranti někdy zneužívají různých benefitů sociálního a zdravotního systému.

Migranti se nechtějí kulturně přizpůsobit většinové společnosti.

Migranti se často nechtějí domluvit česky.

Všechny hrozby, kterých se žáci mohou obávat, se týkají kriminality, zvýšení nezaměstnanosti spojené s příchodem migrantů, strach a obava z toho, že migranti zneužívají systém, do kterého přicházejí, či z toho, že se nechtějí „plnohodnotně“ začlenit, ať už jazykově, nebo kulturně (to může vyplývat z obavy z neznámého).

 • Je důležité nejen sledovat, jak žáci volí mezi jednotlivými tvrzeními, ale jak opravdu vnímají tato tvrzení v daných úrovních hrozba versus příležitost. Je důležité zjišťovat a ptát se, jak o tvrzení uvažují, jak mu rozumí a vyžadovat konkrétní příklady.
 • Zároveň je dobré zjišťovat, zda mají žáci k migrantům spíše kladný postoj (vybírají spíše kladná tvrzení), nebo záporný (vybírají spíše záporná tvrzení). Pokud jsou schopni uvažovat v obou úrovních, pak k jakým migrantům se vztahují kladné charakteristiky a k jakým záporné.

Jak zjistit změnu?

 • Ve výuce přimějte žáky pochopit, že migranti jsou velmi rozmanitá skupina. Lidé odchází ze země z různých důvodů (někteří musí odejít např. kvůli válce – uprchlíci, jiní odcházejí, aby zlepšili svou životní úroveň), májí různá přání i plány v nové zemi.
 • Sledujte, zda při opakování aktivity došlo ke změně vnímání samotných migrantů v dimenzích příležitost a hrozba. Všímejte si tak, jak vnímají žáci samotná tvrzení, zda došlo k posunu ve významu, který jednotlivým tvrzením přisuzují. Sledujte, zda žáci projevují toleranci a porozumění, i z čeho pramení jejich případné obavy.