Hodnotící aktivityNeznámá země

Potřebný čas 45 minut

Co aktivita zjišťuje?

Cílem aktivity je zjistit, jaké mají žáci představy o různých lidech a místech, kde tito lidé žijí.

Co potřebuji?

Sada výroků o chlapci žijícím v jedné nejmenované zemi (na tabuli), papíry formátu A4 s nakreslenou postavičkou pro každého žáka, pastelky, fixy, slepá mapa světa.

Jak postupovat?

 • Napište na tabuli sadu výroků o chlapci, který žije v jedné nejmenované zemi:
  • Má čtyři sourozence.
  • Rodina má domácí zvířata.
  • Jeho maminka je v domácnosti a stará se o mladší sourozence.
  • Jeho tatínek možná přijde o práci.
  • Jednou by chtěl žít v jiné zemi.
  • Pro celou rodinu je důležitá víra.
  • Školu má 15 km od domova.
  • Když přijde ze školy, musí doma pomáhat.
  • Nemocnice je 30 km daleko.
  • Někdy nefunguje elektrický proud.
 • Rozdejte každému žákovi papír A4, na kterém je nakreslený obrys chlapce. Řekněte jim, že je to chlapec, ke kterému se tvrzení vztahují. Dejte jim pokyny: „Vaším úkolem bude nakreslit prostředí, ve kterém chlapec žije, a vyjádřit, jaký je a jak se mu tam žije“.
 • Když žáci své nákresy dokončí, řekněte jim, ať vytvoří skupiny na základě podobnosti jejich obrázků s ostatními. Do skupin jim pak rozdejte slepé mapy světa.
 • Ve skupinách žáci o kresbách diskutují, vzájemně je zdůvodňují a popisují. Pojmenují, v čem jsou jejich kresby podobné. Zároveň na slepé mapě vyznačí zemi, region nebo kontinent (instrukci modifikujte podle vyspělosti žáků), kde chlapec žije.
 • Nakonec jednotlivé skupiny sdílí, jak podle nich vypadá místo, kde chlapec žije, a ukáží i ho vyznačené na slepé mapě. Ptejte se:
  • Proč vypadají kresby právě takto? V čem si jsou podobné?
  • Jaký chlapec je? Jak se mu žije? Proč si to myslíte?
  • Kde se místo nachází a proč? Jaká tvrzení o chlapci byla klíčová pro označení země (regionu nebo kontinentu)?
 • Zapisujte odpovědi a zdůvodnění žáků do záznamového archu. Nechte i ostatní, aby na sdělení jednotlivých skupin reagovali a doptávali se v případě, že jím něco není jasné.

Jak shromáždit výstupy aktivity?

Ke shromáždění názorů celé třídy slouží záznamové archy. Ty jsou určeny pro učitele. Učitel/ka pomocí nich zjistí, jak žáci o chlapci uvažují. Podle čeho usuzují, kde žije nebo jak se mu žije.

 

Jak místo vypadá?

Jaký chlapec je? Jak se mu žije?

Kde se místo nachází?

Zdůvodnění

Skupina 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 4

 

 

 

 

 

 

     
Skupina 5

 

 

 

 

 

 

     

Do druhého sloupce napište, co je znázorněno na obrázcích žáků a jak se podobají kresby ve skupině (např. chudé přístřeší, ohniště). Do třetího sloupce zaznamenejte, jaký chlapec může být a jak se mu v místě žije. Do dalšího sloupce dopište, která konkrétní místa žáci na slepých mapách označili. A do posledního sloupce zdůvodnění, jakými znaky vyznačená země odpovídá jejich kresbě.

Jak analyzovat výstupy aktivity?

 • Všímejte si, jak vypadá místo, které žáci nakreslili. Z obrázků odvoďte, zda chlapci přisuzují spíše život v chudobě, nebo v bohatství. Zohledněte i to, jak o místu mluví a jak vysvětlují to, co nakreslili.
 • Sledujte úvahy žáků o tom, jaký chlapec je a všímejte si, jak posuzují život chlapce. Objevují se spíše pozitivní, nebo negativní emoce, které chlapec prožívá? Přisuzují chlapci život plný možností, nebo naopak předpokládají, že má možnosti nějak omezené. Jak žáci uvažují o jeho víře?
 • Všímejte si také, jak žáci přemýšlejí o samotném místu a kam (na mapě) ho zasazují. Věnujte pozornost zdůvodněním, která odhalují, jak žáci o příslušné zemi, regionu nebo kontinentu uvažují, jak je posuzují z hlediska lidských práv.

Jak zjistit změnu?

 • Žáci mohou uvažovat (na základě tvrzení) o místě, kde chlapec bydlí, spíše negativně. Zmínka o náboženství, vzdálenostech do školy i nemocnice, o zdravotní péči a jiných životních podmínkách může žáky dovést k úvahám, že chlapec bydlí spíše v rozvojové zemi.
 • Při opakování aktivity proto sledujte, jak je pro žáky složité tvrzení zasadit do jediné země nebo regionu (místo může být kdekoli na světě). Vnímejte, jak o místech i lidech, kteří v nich žijí, přemýšlí v kontextu naplňování lidských práv (především náboženství, přístup ke vzdělání a zdravotní péči a k těm, na které se aktivita zaměřuje).