Hodnotící aktivityCo dělá dům domovem?

Potřebný čas 45 minut

Co aktivita zjišťuje?

Cílem této aktivity je zjistit, jak žáci hodnotí jednotlivé typy domovů z hlediska potřeb, které uspokojují svým obyvatelům. Zajímá nás také, jak žák/žákyně reflektuje svůj postoj k domovu a jak vnímá důležitost určitých stránek domova (přístup k pitné vodě, bezpečnost, legální nárok na obydlí apod.)

Co potřebuji?

Záznamový arch, sada fotografií (rodinný dům, panelák, ústav, dětský domov, stavební buňka, slum apod.).

Jak postupovat?

  • Rozdělte žáky do 3-5 členných skupin, do každé skupiny rozdejte sadu šesti fotografií. Položte žákům otázku: „Mohl by to být pro mě domov? Zdůvodněte svou odpověď.“ Zdůrazněte jim, aby se vyjádřili ke každému z míst a vždy objasnili svou odpověď.
  • Po společné práci vyzvěte skupiny, aby prezentovaly své volby i s příslušnými zdůvodněními formou galerie (každý záznamový arch jednotlivé skupiny umístí na místo, na kterém bude dobře čitelný – např. přilepí ho na zeď a každý žák/žákyně potom prochází třídou jako v galerii a nahlíží do záznamových archů ostatních skupin).
  • Řekněte žákům, že mají za úkol, poznamenat si 2–3 zajímavé komentáře i to, k jakým místům se vztahují. Sdělte jim, že si mají také zapsat informace (znovu 2–3), kterým nerozumí a potřebovali by je proto od skupiny, která poznámku vytvořila, zdůvodnit.
  • Poznámkám žáků se věnujte v následné diskuzi.

Jak shromáždit výstupy?

Ke shromáždění odpovědí jednotlivých skupin použijte následující záznamový arch.

Obrázek

Mohl by to být pro mě domov? 

Zdůvodněte svou odpověď?

ANO

NE

Rodinný dům

 

 

 

Panelák

 

 

 

Squat

 

 

 

Dětský domov

 

 

 

Stavební buňka

 

 

 

Slum

 

 

 

Jak analyzovat výstupy aktivity?

  • Vyhodnoťte, jaká místa žáci považují za domov a jaká naopak v naprosté většině jako domov odmítají. Věnujte pozornost argumentům, jimiž své volby zdůvodňují.
  • Je důležité zaznamenat, jaké představy o jednotlivých místech žáci mají.

Příklad: "Panelák" může být pro některé děti stejně nepředstavitelné místo k životu jako stavební buňka. Přesto může zajišťovat významné potřeby člověka. V něm má člověk přístup k pitné vodě, teplu, světlu, má právo místo obývat (pronájem, vlastnictví bytu), místo je propojeno (infrastrukturou, virtuálně) s jinými důležitými body – práce, škola apod.

  • Je podstatné, na základě čeho si žáci budují postoj k jednotlivým místům. Zkoumejte, zda se jedná pouze o vizuální dojem a subjektivní pocity (místo se mi líbí/nelíbí; je tam špína; není tam dost volného prostoru), nebo zda jde o objektivní důvody (nebezpečné místo; místo, kde lidé nemají právní nárok ho obývat; místo bez přístupu k potravinám a pitné vodě; místo hygienicky závadné).

Jak zjistit změnu?

  • Ve výuce se můžete zaměřit na objektivní výhrady vůči některým obydlím (nebezpečná lokalita, chybějící právní nárok na obývané místo, hygienicky závadné místo apod.).
  • Při opakování sledujte, zda jsou odpovědi žáků obsahově bohatší, zda jsou založeny na citlivějším zvažování různých úhlů pohledu a rozmanitých životních situací.
  • Důležité také je, jak žáci a žákyně zohledňují potřeby, které považovali za důležité v aktivitě „Co doma potřebuji?“ a v aktivitě „Co dělá domov domovem?“. Pokud považovali v první aktivitě přístup k jídlu a vodě jako podstatný, dokáží to zohlednit i u předkládaných míst (na tomto místě není zaručen přístup k vodě – nemůžu to tedy pokládat za domov).