Hodnotící aktivityKteré značky jsou nejlepší?

Potřebný čas 45 minut

Co aktivita zjišťuje?

Cílem aktivity je zjistit, podle jakých kritérií žáci a žákyně posuzují značky firem, výrobců a organizací. Zajímá nás také, zda žáci a žákyně znají a vytváří si vztah spíše ke značkám spotřebním nebo zda znají a uznávají i služby veřejně prospěšné. Aktivita zkoumá, jestli do svých preferencí zahrnují i fakt, v jakých oblastech společnosti své výrobky vyrábějí, jaký dopad má výroba, jaké pracovní podmínky mají zaměstnanci nebo jestli společnost využívá dětskou práci.

Co potřebuji?

Záznamový arch, karty se značkami.

Jak postupovat?

 • Rozdělte žáky do 3-5 členných skupin. Do každé skupiny rozdejte karty s různými značkami: Shell, Coca-Cola, Mama Coffee, Philips, Nike, Nestlé, Unilever, Mondelez, Lego, Lidl, Amnesty International, Unicef, Červený kříž, Lékaři bez hranic, Gucci, Nokia, HTC, FairPhone, H&M, Apple, Google, Facebook, Twitter, Starbucks, Costa Coffee apod.
 • Řekněte, aby si nejdříve každý žák vybral tři značky, které preferuje nejvíce (má je rád, nakupuje jejich zboží), a tři, které se mu líbí nejméně. Žáci si mezi sebou volby nesdělují.
 • Potom vyzvěte žáky, aby pracovali ve skupině a v ní nejdříve oddělili z výběru značek ty, o kterých nikdy neslyšeli. Zeptejte se žáků: „Které značky preferujete? Které značky ve výběru preferuje nejvíce a které nejméně?“ Řekněte jim, ať při rozdělování jednotlivých značek použijí bod zlomu. Značky tak řadí pod sebou od té, kterou preferují nejvíce, po tu, kterou vůbec nepreferují. Řekněte žákům, ať se rozhodnou, kde je pro ně hranice mezi preferovanými a nepreferovanými značkami, které jsou pro ně nepřijatelné, a tu ať vyznačí čárou – bodem zlomu.
 • Vysvětlete žákům záznam jejich odpovědí do záznamových archů. Nejdříve napíší číslem pozici značky v celém žebříčku, pro zápis použijí různé barvy (např. modře napíší značky nad bodem zlomu a červeně pod ním). Přednostně vysvětlí pozice nejpreferovanějších značek a nejméně preferovaných i těch, které jsou těsně kolem bodu zlomu. Pokud budou mít dostatek času, mohou zdůvodnit i pozici ostatních.
 • Na závěr s žáky diskutujte: 
  • Které značky preferujete? Na základě čeho jste se rozhodovali?
  • Na kterých značkách jste se shodli? Na kterých jste se neshodli? A proč?
  • Bylo pro vás těžké zakreslit společný bod zlomu? Vysvětlete svou odpověď?
 • Dále se ptejte na ty značky, které žáci neznají: 
  • Co byste o těchto značkách potřebovali vědět, abyste se o nich dokázali rozhodnout tak, jako o těch ostatních?
 • Zapisujte kritéria, která žáci říkají („potřebuji vědět, co společnost vyrábí, potřebuji vědět, čím se zabývá, kolik její služby stojí, kde firma sídlí, koho zaměstnává“ apod.). Doptávejte se tak, aby vám žáci a žákyně sdělovali konkrétní informace. 

Jak shromažďovat výstupy?

Výstupy skupinové práce zapíší žáci do záznamových archů. Jednotlivé archy pak shrňte do jednoho společného archu pro celou třídu.

Značka (logo) Znám ji/Neznám ji Žebříček Komentáře
Shell      
Coca-Cola      
Mama Coffee      
Philips      
Nike      
Nestlé      
Unilever      
Mondelez      
Lego      
Lidl      
Amnesty International      
Unicef      
Červený kříž      
Lékaři bez hranic      
Gucci      
Nokia      
HTC      
FairPhone      
H&M      
Apple      
Google      
Facebook      
Twitter      
Starbucks      
Costa Coffee      

Odpovědi žáků pak rozřaďte do druhého záznamového archu podle kritérií, která při výběru značek brali v úvahu.

Oblast/kritérium výběru Počet Konkrétní odpovědi žáků
Osobní vkus (chuť, vzhled zboží apod.).    
Kvalita (spolehlivost, funkčnost apod.).    
Prestiž (oblíbenost mezi vrstevníky apod.).    
Podmínky výroby/pěstování (původ, dodržování lidských práv a jiných zásad, dopad na životní prostředí).    
Přístup ke zboží/produktu (dostupnost v ČR, cenová dostupnost apod.).    
Jiné? Jaké?    

Jak analyzovat výstupy aktivity?

 • Aktivita zjišťuje, jak žáci znají společnosti nabízející komerční výrobky, služby a realizující veřejně prospěšné aktivity. Ze znalosti můžeme usuzovat na přirozený zájem žáků, který v nich známé značky vzbuzují.
 • Dále sledujte jejich argumenty týkající se jednotlivých značek. Prozkoumejte, proč žáci některé značky preferují a jiné nikoli.
 • Předpokladem je, že v prvním ověřování žáci budou značky volit podle toho, jaký k nim mají přístup (cena výrobku, dostupnost zboží na českém trhu apod.), či podle toho, jakou mají ve skupině vrstevníků prestiž (nakolik je značka mezi mladými oblíbená), jaký má pro ně užitek, jak ji důvěřují (kvalita a spolehlivost výrobků) apod.

Jak zjistit změnu?

V dalším zjišťování předpokládáme, že žáci rozšíří kritéria, na základě kterých preferenci značek posuzují (místo, kde produkty vyrábí; okolnosti, za kterých produkty vyrábí – dodržování lidských práv, dopad na životní prostředí apod.).