Hodnotící aktivityCo děti potřebují?

Potřebný čas 45 minut

Co aktivita zjišťuje?

Aktivita zjišťuje, jak žáci vnímají potřeby dětí z různých částí světa. Zjištění mohou odhalit stereotypní myšlení žáků týkající se vybraných zemí a lidí, na které své představy o potřebách projektují.

Metody a formy práce

Individuální práce, práce s pracovním listem, diskuze

Co potřebuji?

Pět pracovních listů pro každého žáka (každý s obrázkem dítěte a vyznačenou zemí, ze které pochází), sada potřeb (jídlo, čistá voda apod.).

Jak postupovat?

  • Zeptejte se žáků, co potřebují ke spokojenému životu. Krátce diskutujte o potřebách žáků.
  • Rozdejte žákům pracovní listy s instrukcí: „Napište pět nejdůležitějších potřeb ke každému dítěti zobrazenému v pracovním listu.“. Mladším žákům můžete nabídnout sadu potřeb, které pak k jednotlivým dětem přiřazují. Řekněte žákům, že každou potřebu mohou použít vícekrát.
  • Na závěr hodiny diskutujte, proč zobrazené děti mají právě jmenované potřeby. Poslechněte si všechna zdůvodnění žáků, která je vedla k tomu, že dané potřeby uvedli.

Jak shromáždit výstupy aktivity?

Shrňte odpovědi žáků do záznamového archu.

Pracovní list Potřeby (počet) Zdůvodnění žáků
Pracovní list - fotografie 1

Př. Jídlo (3x)

Protože v Africe děti často trpí hladem.

Pracovní list - fotografie 2 Př. Vzdělání (2x) Děti tam nechodí do školy, protože musí vydělávat peníze.
Pracovní list - fotografie 3    
Pracovní list - fotografie 4    
Pracovní list - fotografie 5    

Jak analyzovat výstupy aktivity?

  • Prvním krokem je sumarizovat všechny potřeby uvedené u každého dítěte a zaznamenat počet, kolikrát se daná potřeba objevila. V případě, že jsou jednotlivé potřeby seřazeny podle důležitosti, věnujte pozornost i tomuto pořadí.
  • Analyzujte, zda jsou nějaké shody či rozdíly na závislé na tom, odkud zobrazené děti pocházejí. Zdůvodnění všech uvedených potřeb mohou objasnit pohnutky, které vedou žáky k volbě dané potřeby.

Jak zjistit změnu?

  • Ve výuce se pak můžete zmínit, že potřeby dětí žijících v různých částech světa mohou být stejné. Každé dítě má různé zájmy, koníčky i talent a rodinu, ve které žije apod. Místo, kde bydlí, je pak pouze jedním z faktorů, které ovlivňuje jeho potřeby. Zároveň si mohou být vědomi specifických potřeb lidí žijících v určitých regionech (region, kde se lidé živí např. zemědělstvím) a místech (městech nebo vesnicích).
  • Po opakování aktivity sledujte, zda jsou odpovědi žáků obsahově bohatší. Může nastat situace, že žáci k aktivitě přistoupí kriticky a uvedou, že potřeby dětí všude ve světě jsou stejné nebo zmíní, že když jsou naše potřeby uspokojeny, vnímáme je jako samozřejmé.

Příklady potřeb

Jídlo Přátelé Čistá voda Vlastní pokoj
Oblečení Pohyb Přístřeší Knihy
Hračky Domácí zvířata Vzdělání Zdravotní péče
Prázdniny Toaleta Kapesné Kuchyně
Mobilní telefon Plodiny (úroda) Počítač Lidská práva