Hodnotící aktivityMísto, kde bydlím

Potřebný čas 45 minut

Co aktivita zjišťuje?

Cílem aktivity je ověřit, jaké podmínky žáci považují za podstatné pro život v obci. Záměrem aktivity je zjistit, jak o různých složkách obecního života (policie, škola, hřiště apod.) žáci přemýšlí a jaký mají k jejich přínosu pro dobrou funkčnost obce postoj.

Co potřebuji?

Záznamový arch, sada fotografií nebo piktogramů, papír formátu A2, fazole.
 
Jak postupovat?


Varianta A (použití fotografií)

 • Rozdělte žáky do 3–5členných skupin. Do každé skupiny rozdejte sadu fotografií, na kterých žáci vidí: autobus, křižovatku, budovu policie, úřad, nákupní centrum, restauraci, maloobchod, nemocnici, lékárnu, knihovnu, školu, rodinný dům, sídliště, kostel, hřiště, park, sportoviště, multikino/divadlo, galerii/hudební sál, zahradu apod.
 • Řekněte žákům, ať si ve skupině rovnoměrně rozdělí všechny fotografie. Skupinám dejte k dispozici papír formátu A2, na který si nakreslí terč (terčový graf). Doprostřed si napíšou „nepostradatelné“, dále od středu „důležité“ a nejdále od středu „postradatelné“.
 • Každý žák umístí fotografie obrázkem nahoru. Jejich umístění vypovídá o významu pro fungující obec a spokojený život lidí v ní. Položte žákům otázku: „Co má vliv na spokojený život v místě, kde žijete?“ Poté, co každý umístí své fotografie, všichni členové skupiny se podívají na výsledek. 
 • V této chvíli zadejte instrukci: „V případě, že některé fotografie (místa) budou v diagramu na pozici, se kterou nesouhlasíte, obraťte fotografii obrázkem dolů.“ Až všichni zhodnotí výsledek a obrátí všechny fotografie, s jejichž umístěním nesouhlasili, nastane chvíle, kdy budete postupně o obrácených fotografiích diskutovat. Promluví vždy dva členové skupiny – ten, který na danou pozici fotografii umístil, a ten, který ji otočil. Nejprve se k fotografii vyjádří ten, který ji na danou pozici umístil, a zdůvodní proč. Poté ten, který fotografii obrátil, zdůvodní, proč by ji umístil jinam.

Příklad: Někdo umístí nákupní centrum do středu, protože je pro něj nepostradatelné. Nemusí totiž nikam dojíždět, může si koupit cokoli na jednom místě a kdykoli si vzpomene. Někdo jiný obrázek obrátí, protože nákupní centrum považuje za neosobní. Kromě toho plocha, na které centrum stojí, by podle něj mohla být využita jinak (např. by zde mohl vzniknout park či zahrada) a navíc chce podporovat spíše lokální prodejce.

Varianta B (použití piktogramů)

 • Piktogramy rozmístěte po třídě. Na tabuli napište otázku „Co má vliv na spokojený život v místě, kde žijete?“. Každému žákovi dejte k dispozici 5 fazolí. Vyzvěte žáky, aby své fazole umístili na ty piktogramy, které reprezentují místa důležitá pro dobře fungující obec. Upozorněte žáky na otázku napsanou na tabuli a řekněte jim, aby ji při svém výběru zohlednili.
 • Seznamte žáky s možností, že lze více fazolí (třeba i všechny) umístit na jeden piktogram.
 • Až všichni žáci odhlasují, diskutujte o výsledku hlasování s celou třídou. Diskutujte o piktogramech, které byly nejčastěji voleny, i o těch, které byly voleny nejméně či vůbec. Ptejte se žáků, jak si jednotlivé piktogramy vykládají, a proč některé hodnotí z hlediska dobrého fungování obce jako klíčové. Zajímejte se také, proč některé naopak hodnotí jako nedůležité.

Jak shromáždit výstupy?

Varianta A (použití fotografií)
Každá skupina zapíše výstupy skupinové diskuze do záznamového archu. Vy pak můžete do stejného shrnout výstupy všech skupin.

Obrázek Nepostradatelné Důležité Postradatelné Zdůvodnění
Autobus        

Křižovatka

       
Polocie        
Úřad        
Nákupní centrum        
Restaurace        
Maloobchod        
Nemocnice        
Lékárna        
Knihovna        
Škola        
Rodinný dům        
Sídliště        
Kostel        
Hřiště        
Park        
Sportoviště        
Multikino/divadlo        
Galerie/hudební sál        
Zahrada        

Varianta B (použití piktogramů)
Zapisujte volby žáků do kruhového grafu. Na každé přímce, protínající střed kruhu, je směrem od středu nakreslena číselná řada (1–25 možných voleb = shoduje se s počtem žáků). Vyznačte na přímce číslo, které označuje počet žákovských voleb.
Jakmile zakreslíte body do všech číselných řad směřujících od středu kruhu, body propojte barevnou tužkou (např. červenou). V případě, že budete aktivitu opakovat ve stejné podobě, můžete v druhém ověřování body propojit odlišnou barvou (např. zelenou) a jednoduše tak můžete zhodnotit posun.

Jak analyzovat výstupy aktivity?

 •  Každá fotografie (zobrazující místo nebo složku – policii apod.) má určitý význam pro dobré fungování obce. Žáci však mají určit prioritu těm místům, jež považují za klíčová pro dobré fungování obce a společenství, které v ní žije. Všechna místa by se dala zařadit do několika oblastí:
 1. Veřejná doprava (autobus, vlak, dopravní ruch, obchvat)
 2. Místní/státní samospráva (policie, úřady, radnice)
 3. Nakupování, jídlo (nákupní centrum, restaurace, trhy)
 4. Zdravotní péče (nemocnice, lékárna)
 5. Vzdělávání (knihovna, škola)
 6. Bydlení (rodinný dům, sídliště)
 7. Náboženství, víra (kostel)
 8. Kultura (divadlo, kino, galerie, koncertní síň)
 9. Sport/volný čas (hřiště, sportoviště)
 10. Zeleň (zahrady, park, les)
 11. Zaměstnání (továrna/hala, sklárna)
 12. Infrastruktura (vodárna, elektrické vedení, benzinová pumpa)
 13. Odpad (sběrný dvůr, skládka, popelnice na tříděný odpad)
 14. Služby (kadeřnictví, čistírna, banka, pojišťovna, mobilní operátor)
 • Sledujte vysvětlení žáků, proč je místo důležité i jak přispívá k dobrému fungování obce.

Jak zjistit změnu?

Cílem aktivity je vést žáky k tomu, aby posuzovali jednotlivá místa, služby a možnosti nejen ze svého úhlu pohledu (z perspektivy svých potřeb), ale i z perspektivy potřeb celé komunity. Je důležité, aby přemýšleli nad komunitou jako celkem, jehož jsou součástí.