Hodnotící aktivityProč jsou lidé hladoví?

Potřebný čas 45 minut

Co aktivita zjišťuje?

Cílem aktivity je zjistit, co žáci vědí a co si myslí o příčinách hladu i o možnostech jejich odstranění.

Co potřebuji?

Arch s otázkou „Proč lidé hladoví?“, 9 neprůhledných nádob s otvorem ve víčku, fazole, nebo hrášky k hlasování (luštěniny takové velikosti, aby propadly dírou ve víčku), sada 9 tvrzení (důvody, proč lidé hladoví):

 1. Na světě je příliš mnoho lidí.
 2. Lidé nemohou kvůli válkám pěstovat dostatek potravin.
 3. Lidé z bohatších zemí nevěnují chudým zemím dostatek peněz.
 4. Mezinárodní obchod není spravedlivý vůči chudším zemím.
 5. Na nejlepší půdě jsou pěstovány plodiny určené pro vývoz.
 6. Klimatické změny způsobují povodně nebo sucha.
 7. Vlády neudělají vhodná opatření a jsou zkorumpované.
 8. Lidé jsou příliš chudí na to, aby si koupili dostatek jídla.
 9. Farmáři v chudších zemích nepoužívají nové výnosnější způsoby pěstování.

Jak postupovat?

 • Každou kartičku s tvrzením rozmístěte k jedné nádobě s otvorem ve víčku. Dejte každému žákovi tři fazole (hrášky) a vysvětlete, že nyní budou pomocí fazolí (hrášků) hlasovat.

 • Objasněte jim, že své tři fazole (hrášky) mohou použít na jedno i více tvrzení. Důležité je, aby je přiřadili k těm tvrzením, které podle nich představují nejdůležitější příčiny světového hladu.

 • Upozorněte žáky na to, ať promýšlí a prozkoumají důvody, proč své fazole (hrášky) tvrzení přidělují. Pobídněte je, ať se snaží nalézt argumenty, proč jsou zrovna vybraná tvrzení pro vznik hladu ve světě zásadní.

 • V následné diskuzi pokládejte žákům k nejvíce a nejméně voleným tvrzením otázky:

  • Jak rozumíte tvrzení? Dokázali byste k němu uvést konkrétní příklad?

  • Proč s tvrzením souhlasíte?

  • Proč s tvrzením nesouhlasíte? Myslíte, že neplatí?

 • Na závěr se žáků zeptejte: „Postrádali jste nějaký důvod, který považujete za důležitý? Jaký?“ Diskutujte s žáky o důvodech, které chyběly. Vždy se žáků ptejte, zda není některý ze zmíněných důvodů skrytý v již uvedeném tvrzení (např. důvody „Na světě je příliš mnoho lidí“ a „Není dost jídla pro všechny“ se vztahují k téže myšlence).

Jak shromáždit výstupy?

Výstupy zapište do záznamové tabulky.

Tvrzení Počet voleb (fazolí, hrášků) Zdůvodnění
1. Na světě je příliš mnoho lidí.    
2. Lidé nemohou kvůli válkám pěstovat dostatek potravin.    
3. Lidé z bohatších zemí nevěnují chudým zemím dostatek peněz.    
4. Mezinárodní obchod není spravedlivý vůči chudším zemím.    
5. Na nejlepší půdě jsou pěstovány plodiny určené pro vývoz.    
6. Klimatické změny způsobují povodně nebo sucha.    
7. Vlády neudělají vhodná opatření a jsou zkorumpované.    
8. Lidé jsou příliš chudí na to, aby si koupili dostatek jídla.    
9. Farmáři v chudších zemích nepoužívají nové výnosnější způsoby pěstování.    

Jak analyzovat výstupy aktivity?

 • Sečtěte počty voleb všech žáků a udělejte soupis všech zdůvodnění, která žáci k podpoře svých voleb použili. Tvrzení vedou k čtyřem základním příčinám hladu (více na www.glopolis.cz – Proč jedna miliarda hladoví?) a faktorům, které mohou ke špatné situaci přispět.
 • Sledujte, jakou příčinu žáci vidí jako klíčovou pro vznik hladu (chudobu, nerovnost a nestabilitu, globální potravinový systém, ničení přírody, nebo faktory, které jsou spíše než příčinami „komplikátory“; např. populační růst není příčinou, na světě je dostatek potravin pro všechny). Všímejte si, jaké příklady k tvrzení uvádějí a jaký význam jim dávají.
 • Zjišťujte, jaké další příčiny žáci uvádějí a zkuste je zařadit do navržených příčin (nerovnost a nestabilita apod.), nebo je seskupte do nových tematických celků.
  • Např. dalšími příčinami hladu mohou být exportní dotace (tyto dotace pomáhají zemědělcům na Severu prodávat své přebytky na světových trzích za nižší než výrobní ceny, a tím znemožňují konkurenceschopnost zemědělců ze zemí globálního Jihu) nebo zábory půdy v rozvojových zemích apod.
Příčiny hladu Tvrzení, které k nim směřuje

Chudoba a nerovnost.
Nerovnoměrné rozdělení zdrojů a omezený přístup k půdě, potravinám, vodě, informacím a vzdělání, např.

 • lidé nejsou pouze chudí na nákup potravin, ale nemohou si je ani vypěstovat;
 • lidé si nemohou osvojit nové způsoby pěstování.

 

Farmáři v chudších zemích nepoužívají nové výnosnější způsoby pěstování.

Lidé jsou příliš chudí na to, aby si koupili dostatek jídla.

 

Nestabilita a války.

Lidé nemohou kvůli válkám pěstovat dostatek potravin.

Vlády neudělají vhodná opatření a jsou zkorumpované.

 

Globální potravinový systém, rostoucí ceny potravin.
Prodej je přesunut tam, kde je kupní síla, některé země jsou především vývozci plodin (např. banány, káva, čaj, sója, květiny).

Mezinárodní obchod není spravedlivý vůči chudším zemím.

Na nejlepší půdě jsou pěstovány plodiny určené pro vývoz.

Ničení přírody.
Dopady klimatických změn jsou fatální hlavně pro obyvatele rozvojových zemí.

Klimatické změny způsobují povodně nebo sucha.

Jiné.
(faktory, které mohou situaci zhoršovat, ale nejsou příčinou).

Lidé z bohatších zemí nevěnují chudým zemím dostatek peněz.

Na světě je příliš mnoho lidí.

Jak zjistit měnu?

Při opakování aktivity sledujte, zda žáci méně „svalují vinu“ na přelidnění planety a nedostatek pomoci bohatších zemí a mají větší povědomí o zásadních příčinách, např. klimatických změnách a globálním potravinovém trhu. Mohou si uvědomit sebe jako spotřebitele, který svou volbou udává nastavení potravinového trhu.