Hodnotící aktivityStavět, nebo nestavět?

Potřebný čas 45 minut

Co aktivita zjišťuje?

Cílem aktivity je zjistit, jaký postoj mají žáci k výstavbě nových supermarketů a obdobných typů obchodů a jakými argumenty tyto postoje zdůvodňují.

Co potřebuji?

Záznamový arch, archy papíru formátu A2 (pro každou skupinu) s otázkou „Jak změní supermarket město?

Jak postupovat?

 • Popište žákům situaci: „V našem městě se bude stavět nový supermarket. Jste pro stavbu, nebo proti ní.“ Nalaďte žáky na situaci ve vašem městě (jak je velké, kolik má obyvatel, kolik supermarketů už v něm stojí a v jaké lokalitě atd.). Jako podnět můžete zvolit také modelový příběh: „Ve městě, které má zhruba 11 000 obyvatel, se plánuje stavba supermarketu. Ve městě už čtyři obdobné stojí. Plán se týká doposud nezastavěného pozemku. Jste obyvateli města, kteří se ke stavbě mohou vyjádřit. Jste pro stavbu, nebo proti ní?“
 • Vyzvěte žáky, ať napíší své stanovisko „Ano“, nebo „Ne“. Papírky si od žáků vyberte.
 • Potom rozdělte žáky do skupin, do kterých jim rozdejte archy s otázkou. Vysvětlete žákům, že budou vytvářet mentální mapu, ve které bude podnětem otázka „Jak změní supermarket město?“.
 • Na závěr skupinové práce se žáků krátce zeptejte:
  • Jakou změnu považujete za zásadní? Jakou byste přivítali? Jakou naopak ne?
 • Po ukončení skupinové práce nakreslete na tabuli dva sloupce. Jeden reprezentuje tvrzení „jsem pro“, druhý „jsem proti“. Vyzvěte skupiny, aby vám sdělily všechny důvody, které podporují stavbu nového supermarketu. Vy je zapisujte na tabuli. Stejně postupujte i v případě druhého sloupce. Diskutujte s žáky o výsledku napsaném na tabuli. Ptejte se:
  • Co by v supermarketu mělo být k dostání?
 • Na závěr shrňte žákům, že si ve skupinové práci promysleli, jakou změnu by stavba způsobila, a že v třídní diskuzi hodnotili, jaké jsou důvody pro stavbu i její odmítnutí. Nakonec jim řekněte, že mají prostor se rozhodnout a demonstrovat tak svůj postoj ke stavbě. Vyzvěte žáky, aby svůj postoj znázornili na názorové škále (na jednom konci škály je „souhlasím“ se stavbou, na druhém konci je „nesouhlasím“). Žáci svým postojem na škále ukážou, jak intenzivně jsou pro, nebo proti. Vyzvěte žáky, aby svůj postoj na škále zdůvodnili (nechte promluvit jen ty, kteří chtějí své důvody sdělit).

Jak shromáždit výstupy aktivity?

Uschovejte si papírky žáků, na kterých napíší svůj názor na stavbu na začátku hodiny. Sečtěte počet hlasů pro i proti.

Shromážděte mentální mapy jednotlivých skupin a zdokumentujte důvody souhlasu i nesouhlasu.

Důvody pro stavbu

Důvody proti stavbě

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznamenejte si výroky žáků, kteří sdíleli důvody svého postavení (rozhodnutí) v názorové škále.

Jak analyzovat výstupy aktivity?

 • Prohlédněte si mentální mapy a zhodnoťte, ve kterých oblastech vidí žáci nejzásadnější změnu, kterou způsobí supermarket. Zjistěte, zda jde o změnu pozitivní, nebo negativní.
 • Zhodnoťte, zda jsou žáci spíše pro stavbu, nebo proti stavbě a co je k rozhodnutí vede. Berte v potaz, zda žáci byli schopni zformulovat více argumentů pro, nebo spíše proti.
 • Sledujte, jaké argumenty žáky k souhlasu a nesouhlasu používají. Bádejte, zda je k souhlasu, nebo nesouhlasu více vedou vlastní potřeby (např. nový supermarket přinese větší konkurenci mezi obchody, výhodnější nabídky zboží, širší nabídku, ze které si budu moci vybrat), nebo berou v úvahu hlediska, která jejich potřeby přesahují (podmínky života v obci – nasycenost trhu, typ plochy, která má být zastavěna, nebo i globální přesah – jak se supermarket chová, které produkty odebírá).
 • Zhodnoťte rozdíl mezi součtem hlasů pro a proti ze začátku hodiny a názorovou škálou žáků.

Jak zjistit změnu?

 • Při opakování aktivity sledujte, o čem při svém rozhodnutí žáci přemýšlí: jsou to pohnutky osobní (širší škála nabízeného zboží, slevové akce), společenské (nová pracovní místa), lokální (týkající se obce a okolí), nebo globální (dopad na životní prostředí, velká spotřeba – plastové obaly, plýtvání potravinami).

Fotografie

Dokumenty

Ke stažení