Hodnotící aktivity(Ne)Fér

Potřebný čas 45 minut

Co aktivita zjišťuje?

Aktivita zjišťuje, zda některá kritéria „nerovného“ přístupu k ostatním žáci považují za přijatelná.  Zkoumá, která tvrzení žáci uvádějí jako spravedlivá a která naopak jako nespravedlivá, a posuzuje zdůvodnění jejich volby.

Co potřebuji?

Záznamový arch (pro každou skupinu), sada karet tvrzení a tvrzení napsaná na tabuli, škála fér/nefér nakreslená na papíru A3, lepicí papírky (2 barvy).

Fér                                   Nefér

1          2          3          4          5

Jak postupovat?

 • Rozdělte žáky do tří stejně velkých skupin. Všem skupinám rozdejte „první sadu tvrzení“. Řekněte žákům, ať ve skupině umístí jednotlivé kartičky na škálu, kde „fér“ je 1 a „nefér“ je 5. Nejdříve se ujistěte, že žáci chápou slova „fér“ a „nefér“. Pokud slovům nerozumí, můžete použít slova „spravedlivé“ a „nespravedlivé“.
 • Vysvětlete žákům, že vás bude zajímat nejen, která tvrzení považují za spravedlivá a nespravedlivá (tj. jejich umístění na škále), ale budete chtít vědět i důvod jejich rozhodnutí. Řekněte jim: „Vaším úkolem není jen rozdělit, co vám připadá spravedlivé a co ne, ale budete i vysvětlovat proč. Přemýšlejte tedy i o tom, podle čeho poznáte, že je něco spravedlivé nebo nespravedlivé.“
 • Poté, co žáci rozřadí tvrzení na škále, následuje skupinová diskuze v celé třídě. Na jejím začátku každá skupina sdělí, kam jednotlivá tvrzení umístila. Napište na tabuli tvrzení, která žáci považují za fér (přisoudili jim hodnotu 1 a 2), i ta, která žáci považují za nefér (přisoudili jim hodnotu 4 a 5). O těch pak společně diskutujte.
 • Vyzvěte žáky, ať pojmenují kritéria, na základě kterých přemýšlí o tvrzeních buď jako o spravedlivých, nebo nespravedlivých. Jejich nápady si napište (můžete je sepsat i na tabuli, aby je měli žáci v další diskuzi před očima).
 • Pak napište žákům na tabuli další tvrzení, ta už se nevztahují ke školnímu prostředí, ani osobní zkušenosti žáků. Rozdejte žákům žluté a růžové lepicí papírky a řekněte jim: „Zamyslete se nad tím, zda jsou tvrzení spravedlivá, nebo nespravedlivá. Pokud považujete tvrzení za spravedlivé, nalepte k němu růžový papírek. Pokud za nespravedlivé, nalepte k němu žlutý. Je možné, že se nebudete moci rozhodnout, pak nemusíte k tvrzení lepit nic. Přemýšlejte o tom, proč je pro vás těžké tvrzení zařadit“.
 • Diskutujte o těch tvrzeních, která žáci určili jednoznačně (měli velký počet souhlasných, nebo nesouhlasných voleb), i těch, která žáci nehodnotili jednoznačně. Ptejte se:
  • Co rozhodlo o tom, že jste tvrzení přiřadili význam spravedlivý?
  • Co naopak o tom, že jste o tvrzení začali uvažovat jako o nespravedlivém?
  • Proč bylo některá tvrzení těžké zařadit?

Na závěr žáci dopíšou nedokončené věty:

Mně osobně přijde fér, když…

Zdá se mi nefér, když…

Dejte prostor zájemcům ke sdílení nedokončených vět.

Jak shromáždit výstupy?

Odpovědi žáků z první diskuze (nad sadou karet) zaznamenejte do tabulky. Do druhého sloupce napište, na jakém místě na škále se tvrzení ve třídě vyskytovalo (např. skupiny tvrzení přisoudily čísla na škále: 1, 1, 2, 4, průměr tedy je 2, třída tedy tvrzení považuje za víceméně spravedlivé). Do třetího sloupce napište zdůvodnění žáků i kritéria, podle nichž žáci rozhodovali.

Tvrzení Fér/Nefér (číslo na škále) Zdůvodnění
Učitel oznámkuje jedničkou žáky, kteří vypočítají příklad nejrychleji.    
Učitel oznámkuje jedničkou žáky, u kterých se projeví pokrok, i když práci neprovedou nejlépe.    
Učitel zohledňuje ve známce i chování žáků v hodině.    
Učitel oznámkuje jedničkou žáky, kteří ke správnému výsledku došli přesně podle stanovených instrukcí.    

Podobným způsobem doplňujte odpovědi žáků i následující tabulky. Ve druhém sloupci napište počet žáků, kteří považují tvrzení za spravedlivé, do třetího počet těch, kteří ho mají za nespravedlivé. Do čtvrtého napište důvody jejich rozhodnutí.

Tvrzení Fér Nefér Zdůvodnění

Polovina světového bohatství je v rukou jednoho procenta populace.

     

Bohatí lidé mohou platit za lepší zdravotní péči.

     
Hodinová mzda Billa Gatese je 1,38 milionu korun.      
Na světě je zhruba 57 milionu dětí, které nechodí do školy.      
Ve stovce velkých firem sídlících v Čechách je pouze 7 % žen na vrcholových manažerských pozicích.      
Výše rozvojové pomoci od všech bohatých zemí pro Afriku je ročně 29,5 miliard dolarů, odliv peněz z Afriky prostřednictvím nadnárodních korporací je 38,4 miliard dolarů.      

Závěrečné nedokončené věty jsou spíše než reflexe pro učitele zpětnou vazbou pro samotné žáky. Je to uzavření aktivity před tím, než se tématu budete věnovat ve své výuce. Dobrovolníci mohou sdílet své věty nahlas a tím doplní celkový obrázek o tom, jak pojem spravedlnost třída vnímá.

Jak analyzovat výstupy aktivity?

 • Aktivita zjišťuje, jak žáci vnímají spravedlnost. Zkoumá, jestli je pro ně spravedlnost „stejnost“ (tj. spravedlivý přístup učitele tkví v tom, že mají všichni žáci stejné podmínky pro svou práci a jsou hodnocení podle stejných měřítek), nebo respektuje rozmanitost v přístupu s přihlédnutím k dalším okolnostem (tj. žák, který dosáhne svého maxima, dostane jedničku, i když stále zaostává za svými spolužáky).
 • Žáci mohou vnímat situace jako spravedlivé na základě např. těchto hledisek:
  • Srovnatelnost v zacházení i výdělku (míru srovnatelnosti výdělku mohou žáci vnímat různě – např. mohou respektovat rozdíly v platech, ale neakceptovat příliš rozevřené nůžky mezi výdělky lidí).
  • Rovnost v přístupu k příležitostem (přístup ke vzdělání, zdravotní péči, zaměstnání nebo dostačujícím finančním prostředkům = přináší člověku možnost volby).
  • Činnost ani její výsledek není ohrožující na úkor ostatních.
  • Přiměřenost (pokud se výdělek nebo postavení člověka odchýlí od normy, musí to být přiměřené jeho úsilí nebo odpovědnosti, která z pozice vyplývá).
  • Sdílení (nakolik je člověk ochotný své výhody sdílet – např. dávat peníze na charitu).
  • Právní pojetí (spravedlivé je to, co odpovídá právním normám – toto pojetí může být problematické v zemích, kde není právní systém funkční, mohou tak nastat paradoxní situace, kdy spotřebitelé respektující lidská práva ve své zemi nosí oblečení ušité dětmi).
 • Žáci mohou zvažovat i faktory, které k „nerovnému“ postavení lidí přispívají, není ale možné je ovlivnit. Např. vrženost do systému, který je nějak nastavený (těžký startovací bod, omezená možnost volby na určitých úrovních systému), do rodiny, země, regionu (rozdíly v přístupu k příležitostem), disponování určitou mírou talentu (potenciálu) a štěstí (být ve správnou dobu na správném místě). Mohou přemýšlet o faktorech, které vnímání spravedlnosti ovlivňují a utvářejí, např. rodinné prostředí (hodnotový systém rodiny), působení médií (jejich prezentace spravedlnosti) a konkrétní situace, do kterých se člověk dostává (např. jinak bude hodnotit spravedlnost člověk, který má existenciální problémy a jinak zaopatřený člověk).

Jak zjistit posun?

 • Posun žáků může spočívat v odklonu srovnatelnosti (pro všechny stejně) k rovnosti v přístupu k zdravotní péči a příležitostem (vzdělání, zaměstnání). V tomto směru se mohou začít zamýšlet: „Co s tím mohu udělat já?“
 • Po výuce žáci budou pravděpodobně zvažovat více kritérii, podle čeho mohou okolní svět hodnotit v dimenzích „spravedlivé“ a „nespravedlivé“. A možná si uvědomí, na základě čeho situace posuzují.

První sada stvrzení:

Učitel oznámkuje jedničkou žáky, kteří vypočítají příklad nejrychleji.
Učitel oznámkuje jedničkou žáky, u kterých se projeví pokrok, i když práci neprovedou nejlépe.
Učitel zohledňuje ve známce i chování žáků v hodině.
Učitel oznámkuje jedničkou žáky, kteří ke správnému výsledku došli přesně podle stanovených instrukcí.

Tvrzení napsaná na tabuli:

 • Polovina světového bohatství je v rukou jednoho procenta populace. (údaj z roku 2015).
 • Bohatí lidé mohou platit za lepší zdravotní péči.
 • Hodinová mzda Billa Gatese je 1,38 milionu korun (údaj z roku 2013)
 • Na světě je zhruba 57 milionu dětí, které nechodí do školy. (údaj z roku 2015)
 • Ve stovce velkých firem sídlících v Čechách je pouze 7 % žen na vrcholových manažerských pozicích. (údaj z roku 2015)
 • Výše rozvojové pomoci od všech bohatých zemí pro Afriku je ročně 29,5 miliard dolarů, odliv peněz z Afriky prostřednictvím nadnárodních korporací je 38,4 miliard dolarů. (údaj z roku 2015)

Fotografie

Dokumenty

Ke stažení