Hodnotící aktivityJsou povolání pro dívky a chlapce?

Potřebný čas 45 minut

Co aktivita zjišťuje?

Hlavním cílem této aktivity je zmapování genderových stereotypů spojených s vybranými vlastnostmi a dovednostmi. Pokusíme se zjistit a zaznamenat, které činnosti žáci považují za „mužské“ a které za „ženské“, a na základě čeho tato přesvědčení vznikají a jak se mění.

Co potřebuji?

Sedm prázdných listů A3 s názvy profesí (opravování automobilů, řízení autobusu, vědecká činnost, ošetřovatelství ve zdravotnictví, učitelství v mateřské škole, obsluhování v restauraci, administrativní činnosti), prázdné kartičky velikosti A6, lepicí hmota a fixy pro žáky, záznamový arch pro vyučujícího, pracovní list s protínajícími se kruhy (Vennovy diagramy) pro žáky.

Jak postupovat?

Varianta A

 • Rozdělte žáky do 7 skupin a každé rozdejte papír formátu A3 (s názvem některé z profesí).
 • Řekněte žákům, ať na papír nakreslí člověka, který povolání (napsané na papíru) vykonává. Upozorněte je, ať nakreslí vše, co k člověku vykonávající povolání patří.
 • Až svou kresbu dokončí, ptejte se jich, proč nakreslili právě toto. Diskutujte s nimi nad různými detaily kresby, žádejte zdůvodnění. Následně se ptejte i na to, jestli a proč se jedná o ženu/muže.
 • Poté rozdělte žáky do skupin a rozdejte jim 4 prázdné kartičky a jedno z povolání (napsané na archu papíru). Rozdělte žáky a žákyně tak, aby každé povolání bylo zpracováváno dvěma skupinami. Řekněte jim, aby na 4 kartičky napsali velkým písmem vlastnosti a dovednosti, které jsou potřeba pro výkon povolání. (Pro mladší žáky je lepší formulace: Jaký musí být a co musí umět?)
 • Vyzvěte skupiny, aby postupně lepily své popsané karty na papír s danou profesí. Do záznamového archu (ke každému povolání) zapisujte všechny vlastnosti a dovednosti.
 • Z vlastností a dovedností, které žáci pojmenovali jako důležité pro výkon dané profese, vytvořte seznam na tabuli.
 • Řekněte žákům, aby každý sám zpracoval do Vennových diagramů, zda se pojmenované vlastnosti a dovednosti ze seznamu vyskytují u všech lidí, nebo spíše jen u mužů, nebo žen. Žáci také vyplní zdůvodnění pro zařazení. Diagramy si od nich vyberte.

Varianta B

 • Nalepte na tabuli 7 papírů formátu A3, na kterých jsou napsány profese. Krátce se zeptejte žáků na povolání na tabuli:
  • Které z uvedených povolání by vás nejvíce bavilo? Které nejméně? Proč?
  • Znáte někoho, kdo některé z povolání vykonává?
  • Dá se říct, že některé z povolání vykonává lépe žena, nebo muž?
 • Poté rozdělte žáky do skupin a rozdejte jim 4 prázdné kartičky a jedno z povolání (napsané na archu papíru). Rozdělte žáky tak, aby každé povolání bylo zpracováváno dvěma skupinami. Řekněte jim, aby na 4 kartičky napsali velkým písmem vlastnosti a dovednosti, které jsou potřeba pro výkon povolání. (Pro mladší žáky je lepší formulace: Jaký musí být a co musí umět?)
 • Vyzvěte skupiny, aby postupně lepily své popsané karty na papír s danou profesí. Do záznamového archu (ke každému povolání) zapisujte všechny vlastnosti a dovednosti.
 • Z vlastností a dovedností, které žáci pojmenovali jako důležité pro výkon dané profese, vytvořte seznam na tabuli.
 • Řekněte žákům, aby každý sám zpracoval do Vennových diagramů, zda se pojmenované vlastnosti a dovednosti ze seznamu vyskytují u všech lidí, nebo spíše jen u mužů, nebo žen. Žáci také vyplní zdůvodnění pro zařazení. Diagramy si od nich vyberte.

Jak shromáždit výstupy?

Výstupy skupinové práce shromážděte do záznamových archů.

Typ profese Popis nakreslené postavy (Dá se říct, že některé z povolání vykonává lépe muž, nebo žena?) Jaký/jaká musí být? Co musí umět?
Opravování automobilů    
Řízení autobusu    
Vědecká činnost    
Ošetřovatelství ve zdravotnictví    
Učitelství v mateřské škole    
Obsluhování v restauraci    
Administrativní činnosti    

Pojmenované vlastnosti a dovednosti rozřadí žáci do Vennových diagramů. Napište, kolikrát byla určitá vlastnost/dovednost přiřazena k ženám, mužům a k oběma. Připište, jak žáci umístění vlastnosti/dovednosti zdůvodňují.

Vlastnosti/Dovednosti Ženy Ženy i muži Muži Zdůvodnění

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak analyzovat výstupy aktivity?

 • Cílem aktivity je zaznamenat, jaké představy mají žáci o dispozicích pro různá povolání. Hlavním cílem je zmapování genderových stereotypů spojených s vybranými druhy profesí.
 • Je důležité zjistit a zaznamenat, jaké mají žáci představy o povoláních, které většinou vykonávají ženy a které muži. Aktivita zároveň ověřuje, jaké charakteristiky (vlastnosti a dovednosti) žáci přisuzují ženám, jaké mužům a jaké považují společné.
 • Všímejte si, jak vysvětlují zařazení vlastností a dovedností k jednotlivým pohlavím.

Jak zjistit změnu?

Při opakování aktivity si všímejte, jak žáci uvažují o jednotlivých povoláních, zda na ně místo z hlediska kategorií "mužské" a "ženské" nahlíží z hlediska předpokladů, které jsou pro jejich vykonávání nutné.