Hodnotící aktivityNavždy mladí?

Potřebný čas 45 minut

Co aktivita zjišťuje?

Cílem této aktivity je posoudit, jak žáci vnímají seniory a stáří obecně. Kdo jsou podle nich senioři? Jaký postoj ke stáří mají (např. stáří rovná se bezmoc) a o jaké argumenty svůj postoj opírají. Cílem výuky je vyvážit pohled žáků na stáří jako na etapu, kdy člověk může aktivně vytvářit hodnoty, aktivně přispívat ke společenskému dění, kdy může být sám zdrojem pomoci ostatním.

Poznámka: V časopisech by měli být znázorněni senioři a seniorky v různých situacích – jako sportovci, maratonci, otužilci, tanečníci, profesoři, jako pacienti nebo klienti domů s pečovatelskou službou, lidé různé barvy pleti, různé tělesné konstituce. Je důležité, aby materiál, se kterým budou žáci pracovat, nebyl jednostranný. Případně mohou vytvořit koláž na počítači a při tomto úkolu si obrázky vyhledají sami.

Co potřebuji?

Noviny a časopisy, nůžky, lepidlo, papírové čtvrtky, potřeby na psaní a kreslení, záznamové archy.

Jak postupovat?

 • Požádejte žáky, aby zavřeli oči a představili si, že zestárli. Nechte jim chvíli prostor promyslet si, co všechno by se změnilo, kdyby zestárli. Vyzvěte je, aby postupně říkali své představy, které si vybavují. Poté se jich zeptejte, jaké jsou jejich asociace ke slovu SENIOR.
 • Následně zadejte žákům, aby vytvořili koláž na téma „Senior, jak ho vidím já“, Upozorněte žáky, že koláž mohou dokreslovat a popisovat. Součástí koláže je také její název, který shrnuje pohled jejich na seniory.
 • Na závěr si společně prohlédněte koláže a vyzvěte každého žáka, ať svou práci okomentuje (ostatní mohou případně komentáře doplnit).
 • Žáci odpovídají na otázky:
  • Jaké znaky (atributy) koláž znázorňuje? Jsou charakteristické pro seniory? Proč si to myslíš?
  • Proč tyto znaky se seniory spojuješ?
  • Jaké je motto tvé koláže? Proč to tak vidíš/zobrazuješ?
 • Zaznamenávejte jejich odpovědi do záznamových archů.

Jak shromáždit výstupy?

Výstupem hodnoticí aktivity je koláž (sepište si motta koláží), další komentáře žáků si poznamenejte do záznamového archu. Důležité je sledovat, jak žák/žákyně koláž zpracuje, jaké atributy pro charakteristiku seniorů použije – léky, hole, slevové kupony nebo sportovní náčiní. Pokud není jasné, zda jsou vyjádření pozitivní či negativní, zeptejte se žáků.

Záznamový arch 1 – Pomocí jakých atributů seniory charakterizujete?

  Počet Jaké atributy se v kolážích objevily? Proč byly použity?

Volnočasové aktivity (aktivní versus pasivní stáří)

     

Zdravotní stav (nemoc/léky, pomůcky, hole apod./ versus zdraví)

     

Způsob života (samostatnost versus bezmoc /zranitelnost/)

     

Finanční situace (peníze versus chudoba)

     

Vnímání okolního světa (orientace/porozumění versus dezorientace/nepochopení)

     
Jiné?      

Záznamový arch 2 – Jaká jsou motta koláží?

Motto Zdůvodnění

Ve stáří všichni září.

Stářím k moudrosti.

Spokojené stáří.

Šťastné stáří.

Starý člověk = moudrý člověk.

Spokojenost.

Aktivní senioři.

Změna image.

Volný čas.

Vnoučata.

Čas letí, smrt přichází.

Stáří je také věk.

Nákupy a slevy.

Tahle země není pro starý.

Neúprosné stáří.

Nudné stáří se blíží.

Stáří provází skleróza.

Stáří nerozumí moderní technice.

Šedivé vlasy, stará pleť.

Spousta léků a mastiček.

Abychom pochopili, zda je pojmenování koláže (např. Ve stáří všichni září) pozitivní, či negativní, je důležité, aby žák volbu názvu koláže zdůvodnil a aby svůj názor podpořil argumentem.

Tak může učitel pochopit nejen jeho postoj, ale také, jak k němu dospěl.

Jak analyzovat výstupy aktivity?

 • Předpokladem je, že postoje žáků budou ovlivněny konkrétní zkušeností se seniory (např. v rodině nebo s určitou skupinou v dopravních prostředcích).
 • Především u vnímání seniorů jako anonymní skupiny se předpokládá vyjádření předsudku – jsou takoví všichni. Postoje žáků budou nejspíš ovlivněny mediálním obrazem seniorů, např. mediální diskuse kolem filmu Šmejdi (lidé, kteří se neorientují v současném nastavení věcí, a proto jsou častými terči podvodníků – jsou bezmocní, zranitelní).
 • V kolážích sledujte a následně s žáky rozebírejte jaké atributy (vztahující se k trávení volného času, zdravotnímu stavu či finanční situaci starých lidí) stáří přisuzují.
 • Všímejte si, jaká motta žáci pro své koláže volí, ptejte se na vysvětlení, proč název použili („Ve stáří všichni září“ nebo „Život běží a smrt přichází“).

Jak změřit posun?

Cílem výuky je přinést vyváženější pohled na seniory. Skupina, která může zahrnovat jak lidi závislé na pomoci, tak lidi produktivní, zdravé, kteří se mohou stát zdrojem pomoci pro druhé.

Fotografie

Dokumenty

Ke stažení

Související studie