Hodnotící aktivityCo senioři dělají?

Potřebný čas 45 minut

Co aktivita zjišťuje?

Cílem této aktivity je posoudit, jak žáci vnímají seniory a stáří obecně. Jaký postoj ke stáří mají (např. stáří = bezmoc, stáří = moudrost) a o jaké argumenty svůj postoj opírají.

Co potřebuji?

Karty s tvrzeními, terčový diagram nakreslený na papíru formátu A3.

Jak postupovat?

  • Na začátku se žáků zeptejte: „Máte prarodiče? Znáte osobně nějaké seniory? Jaký je váš známý senior (váš dědeček nebo vaše babička)? Co mu/jí dělá radost? Co mu/jí dělá starosti?“ Krátce si s žáky povídejte o seniorech, se kterými mají osobní zkušenost.
  • Poté rozdělte žáky do skupin. Každá skupina dostane 5–6 tvrzení. Vyzvěte žáky, aby si tvrzení ve skupinách prohlédli a aby diskutovali o tom, zda platí pro seniory velmi často / občas / zřídka / vůbec.
  • Po diskuzi ve skupinách se celá třída seskupí kolem papíru, na kterém je nakreslený terčový diagram. Vyzvěte skupiny, aby svá tvrzení umístila do společného terče.
  • Až budou mít všechny skupiny svá tvrzení umístěná, nastává individuální práce každého žáka. Vybídněte žáky, aby si prohlédli výsledek. V případě, že s umístěním některých tvrzení nebudou souhlasit, ať tvrzení otočí nepotištěnou stranou nahoru.
  • Diskutujte primárně o těchto otočených tvrzeních. Zeptejte se na důvod, proč bylo tvrzení umístěno zrovna takto, a z jakého důvodu jiný žák s umístěním nesouhlasil.

Jak shromáždit výstupy?

Výstupy shromažďujte do záznamového archu.

  Toto tvrzení platí velmi často. Toto tvrzení platí občas. Toto tvrzení platí zřídka. Toto tvrzení neplatí nikdy. Zdůvodnění

Volnočasové aktivity (aktivní versus pasivní senioři).

         
Zdravotní stav (nemoc /léky, pomůcky, hole apod./ versus zdraví).          
Způsob života (samostatnost versus bezmoc/ zranitelnost/).          
Finanční situace (peníze versus chudoba).          
Vnímání okolního světa (orientace/porozumění versus dezorientace/nepochopení; zájem versus nezájem o okolní svět).          
Jiné?          

Barevně označte ta tvrzení, u kterých si žáci nebyli s umístěním jisti (došlo k jejich otočení). Zapište všechna zdůvodnění, která zmínili.

Na závěr dostane každý žák papír s nedokončenými větami:

  • Až budu seniorem, tak…
  • O seniorech se dá říci, že …

Jak analyzovat výstupy aktivity?

  • Předpokladem je, že postoje žáků budou ovlivněny konkrétní zkušeností se seniory = jednotlivci (např. v rodině), nebo určitou skupinou (třeba v dopravních prostředcích).
  • Všímejte si, jak popisují seniory, se kterými mají osobní zkušenost, a v čem se tyto výpovědi shodují a liší od následné práce s tvrzeními.
  • Sledujte, jaká tvrzení žáci pokládají do jednotlivých kruhů terčového diagramu (velmi často / občas / zřídka / nikdy). Zda se v některém kruhu (např. velmi často) objevují spíše pozitivní tvrzení (vydělává peníze, zajímá se o dění kolem sebe apod.), nebo negativní (nerozumí okolnímu světu, je závislý na pomoci apod.). Z toho můžeme usuzovat, zda je pohled na seniory spíše pozitivní (je jim dána důvěra, že mohou produktivně zasahovat do věcí kolem sebe), nebo negativní (jsou zranitelní, potřebují pomoc).

Jak zjistit změnu?

Cílem výuky je vyvážit pohled žáků na stáří jako na životní etapu, ve které člověk může být nemocný, bezmocný a závislý na pomoci druhých, nebo naopak může aktivně vytvářet hodnoty, aktivně přispívat ke společenskému dění, být sám zdrojem pomoci ostatním.

Sada tvrzení

Chodí plavat do bazénu.

Chodí na procházky.

Hraje s vrstevníky karetní hry.
Luští křížovky. Bere velké množství léků. Ztrácí schopnost orientovat se v okolním prostředí.
Potřebuje rozmanité pomůcky (lupa, hůl, francouzské hole nebo chodítko).

Sám některé činnosti nezvládá, potřebuje pomoc.

Pobírá důchod, proto žije střídmě.

Bojí se cestovat na velké vzdálenosti. Dává vnoučatům našetřené peníze. Poznává rád nová místa, lidi a země.
Neumí zacházet s technickými vymoženostmi. Je důvěřivý a neumí správně vyhodnotit některá rizika. Sleduje rád trendy v nových technologiích.
Je členem různých spolků a sdružení. Záleží mu, jak vypadá místo, ve kterém žije. Zajímá se o dění kolem sebe.
Tráví čas s rodinou, hlídá vnoučata. Pracuje na zahrádce. Chodí na různé kulturní akce (do galerie, divadla a na koncerty).
Zve děti a vnoučata na oběd. Chodí do kostela. Aktivně vstupuje do komunitního dění.
Organizuje různá setkání lidí. Je závislý na potomcích při řešení různých složitých situací. Zajímá se o slevy a akční nabídky v obchodě.
Ztrácí sluch a zrak. Sleduje v televizi nekonečné seriály. Rád vyjíždí na výlety na kole.