Hodnotící aktivityVietnam, nebo Česká republika?

Potřebný čas 45 minut

Co aktivita zjišťuje?

Cílem této aktivity je posoudit, jak žáci vnímají Českou republiku a Vietnam. Snažíme se také zjistit, zda si uvědomují podobnosti i rozdíly lidí a míst v obou zemích. Důležitější než správná odpověď (místo pořízení fotografie) je zjištění, podle jakých kritérií žáci volili danou zemi (znaky na fotografii, které brali v úvahu pro svá rozhodnutí).

Co potřebuji?

Sadu fotografií (např. pět fotografií z Vietnamu a pět z ČR – pro lepší přehlednost očíslovaných), dva listy papíru A4 (jeden s nápisem Vietnam, druhý s označením Česká republika).

Jak postupovat?

  • Na úvod řekněte žákům: „Mám zde fotografie z Vietnamu a České republiky. Vaším úkolem bude odvodit podle toho, co na fotografii uvidíte, zda mohla být pořízena ve Vietnamu, nebo spíše v České republice. Své tvrzení zdůvodněte.
  • Rozdělte žáky do 3-5 členných skupin, do kterých jim rozdejte sadu fotografií označených čísly. Žáci ve skupině diskutují, kde mohly být jednotlivé fotografie pořízeny. Ve skupině nemusí dojít ke shodě, je však nutné, aby žáci počet voleb k jednotlivým fotografiím zaznamenali (např. dva žáci volili Vietnam, tři Českou republiku) a zapsali klíčové znaky, podle kterých se rozhodovali (např. na fotografii je tropický strom nebo snědý člověk s šikmýma očima, domnívám se proto, že fotografie byla pořízena ve Vietnamu).
  • Po ukončení skupinových diskuzí hovořte o průběhu skupinové práce s celou třídou. Pokládejte žákům otázky k jednotlivým fotografiím. Pátrejte po jednotlivých argumentech, které je vedly k rozhodnutí „fotografie je z Vietnamu”, nebo „byla pořízena v České republice“.
  • Pokud je diskuze rozmanitá (zaznívá dostatek argumentů pro obě země), nemusíte do ní zasahovat svými dotazy a podněty. Pokud jsou však žáci neochvějně přesvědčeni pouze o jedné zemi, zkuste je svými otázkami, které budou vycházet  z jejich argumentů, navést k hlubším úvahám (např. Mohou takoví lidé žít i v České republice?Může tropický strom růst i v jiném místě než v tropických zemích?).

Jak shromáždit výstupy aktivity?

Všechny volby žáků i jejich argumenty, tipy a odhady zaznamenejte do tabulky.

Fotografie Vietnam Česká republika Zdůvodnění
Fotografie 1      
Fotografie 2      
Fotografie 3      
Fotografie 4      
Fotografie 5      
Fotografie 6      
Fotografie 7      
Fotografie 8      
Fotografie 9      
Fotografie 10      

Jak analyzovat výstupy aktivity?

  • Shrňte výstupy aktivity do tabulky a hledejte v ní souvislosti. Které fotografie byly řazeny spíše do České republiky a které spíše do Vietnamu? Jaké znaky a charakteristiky brali žáci při svém rozhodnutí v úvahu?
  • Mají kritéria, na základě kterých přiřazují žáci fotografii do České republiky, nějakého společného jmenovatele (vyspělá technologie, čistota v ulicích, vysoká životní úroveň obyvatel apod.)?
  • Soustřeďte se na to, do jaké míry jsou žáci schopni poznat etnickou, architektonickou různorodost obou zemí a rozmanitost týkající se pěstovaných plodin, zboží v obchodech i životní úrovně obyvatel.

Jak zjistit změnu?

  • Cílem výuky bude zvýšit povědomí žáků o rozmanitosti obou zemí (v obou zemích existují chudé lokality, stejně jako bohaté, tradiční vesnice i velkoměsta apod.).
  • Po zopakování aktivity se soustřeďte na povědomí žáků o pestrosti lidí i míst ve Vietnamu a České republice.