Hodnotící aktivityCo doma potřebujeme?

Potřebný čas 45 minut

Co aktivita zjišťuje?

Cílem aktivity je zjistit, jaké potřeby žáků se vážou k domovu. Jedná se spíše o potřeby základní, potřeby jistoty a bezpečí, sociální, estetické potřeby, nebo převažují potřeby seberealizace?

Metody a formy

Individuální, nebo skupinová práce, diskuze, práce s kartami, diamantový diagram.

Co potřebuji?

Záznamový arch, karty s obrázky nebo popisky potřeb.

Vodovodní kohoutek Jídlo Postel
WC Radiátor Lampa
Dveře Klíče Mříže v oknech
Knihy Počítač Televize
Lidé Mobilní telefon Obrázky
Květiny Stojan na malování Stolní hry
Hračky Zahrada  

Jak postupovat?

  • Rozdělte žáky do 3–5členných skupin. Vyzvěte skupiny, aby vybraly devět obrázků, na nichž jsou znázorněny předměty, bez kterých se doma neobejdou. Napište na tabuli otázku „Co doma potřebujeme?“, aby ji měli žáci při rozhodování před očima. Vybídněte je, aby se zamysleli, proč zrovna daná věc je pro ně tak důležitá.
  • Poté, co žáci vyberou devět karet, pobídněte je, aby karty uspořádali do diamantového diagramu. Nejdůležitější karta v něm bude nahoře a nejméně důležitá vespod. Ostatní pak budou zařazeny mezi nimi.
  • Následně každá skupina představí svůj diamantový diagram. Sečtěte hodnoty, které karty od žáků získaly. Informaci pak napište na tabuli. Budete mít celkový přehled o tom, co je podle žáků v domácnosti nejvíce potřebné a co nejméně nebo vůbec.
  • Diskutujte ve třídě o volbách žáků i o důvodech, proč tyto věci považují za potřebné. Věnujte žákům dostatečnou pozornost, protože stejnou věc mohou žáci zvolit z úplně odlišných důvodů. Například počítač může být vybrán jako věc přinášející zábavu, ale také nové informace nebo kontakt se světem.

Jak shromáždit výstupy?

Odpovědi skupin a žáků z diskuze shrňte do záznamového archu.

Karta Součet hodnot Zdůvodnění žáků
Vodovodní kohoutek (9,7,7,9) 32 Přístup k pitné vodě je důležitý pro život v každé domácnosti. Znečištěná voda může způsobit různé nemoci.
Jídlo    
Postel    
WC    
Dveře    
Klíče    
Mříže v oknech    
Knihy    
Počítač    
Televize    
Lidé    
Mobilní telefon    
Obrázky    
Květiny    
Stojan na malování    
Stolní hry    
Hračky    
Zahrada    

Jak analyzovat výstupy aktivity?

  • Výpovědi žáků vyhodnoťte podle toho, jak uvažují o věcech, které jsou zobrazeny na kartách. Zda věci, které vybírají, směřují spíše k uspokojení základních potřeb (spánek, jídlo, pití, hygiena, teplo), potřeb jistoty a bezpečí (světlo, dveře, klíče, mříže v oknech), poznávacích potřeb (knihy, počítač, televize), sociálních potřeb (lidé, mobilní telefon), estetických potřeb (obrázky, květiny) či potřeb seberealizace (stojan na malování, stolní hry, hračky, zahrada).
  • Předpokladem je, že žáci budou vnímat jako velmi intenzivní sociální potřebu – úzké vztahy v rodině a potřebu kontaktu s dalšími lidmi (například kamarády, vrstevníky), což mohou reprezentovat i mobilní telefony či jiné technologie, například počítač (facebook, e-mail).
  • Je možné, že někteří žáci se budou soustředit na potřeby spojené se vzděláním a poznáváním (knihy, počítač apod.), vlastní realizací (stojan na malování). Je však také důležité, aby jako hodnotné vnímali přístup k vodě, jídlu, nebo kladně hodnotili bezpečí svých domovů i legální nárok na místo, které obýváme.

Jak zjistit změnu?

  • Ve výuce můžete věnovat tomu, co domov tvoří. Zaměřit se na to, co žáci považují za samozřejmé (právo obývat místo, kde bydlí, přístup k pitné vodě apod.), to ale nemusí být samozřejmé pro každého (bezdomovci, lidé žijící ve slumech apod.). Protože jsou pro žáky pravděpodobně důležité rodinné vazby (např. domov je tam, kde mám rodinu), můžete ve výuce směřovat k tomuto tématu (soužití široké rodiny – vícegenerační domy, nebo naopak lidé žijící single apod.).
  • Při opakování aktivity sledujte zdůvodnění žáků. Porovnejte, zda se více zaměřují na rozmanitost aspektů, které domov tvoří. Všímejte si citlivosti žáků vůči potřebám a rozdílným sociálním situacím různých lidí. Porovnejte, zda žáci zahrnují do svých úvah o domově celou šíři pyramidy potřeb (od základní po ty nejvyšší) i to, jakou vážnost jednotlivým potřebám dávají.